Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Pracownik biurowy

Opublikowano: 2023-05-31 15:15:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Ogłoszenie nr Bi-KS-SOiN.1111.20.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek

na stanowisko:

Starszy technik prac biurowych Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji

Wydziału Ochrony Informacji

WAŻNE DO WYMIAR ETATU STANOWISKA DZIAŁ MIEJSCE PRACY

Czym będziesz się zajmować:

1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie korespondencji i dokumentów zgodnie

z obowiązującymi dla kancelarii jawnej przepisami;

2. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Komendanta Oddziału i jego zastępców w zakresie korespondencji jawnej;

3. Terminowe przedstawianie (przedkładanie) korespondencji i dokumentów adresatom lub osobom do tego uprawnionym;

4. Terminowe przekazywanie zadeklarowanej korespondencji właściwym osobom lub za pośrednictwem osób merytorycznie odpowiedzialnych

za załatwienie sprawy;

5. Prowadzenie podstawowych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii jawnej;

6. Ochrona dokumentów i materiałów jawnych znajdujących się pomieszczeniach kancelarii jawnej oraz stosowanie obowiązujących środków

bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń kancelarii jawnej;

7. Przyjmowanie przesyłek wpływających do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz sprawdzanie czy odbierane przesyłki

w szczególności polecone i wartościowe nie są uszkodzone;

8. Otwieranie przesyłek jawnych dla których określony jest termin otwarcia, z wyjątkiem przesyłek: opatrzonych adnotacją „Do rąk własnych”

lub korespondencji prywatnej;

9. Niezwłoczne powiadamianie adresatów oraz osób wskazanych zgodnie z naniesioną dekretacją o korespondencji opatrzonej adnotacją

o pilności dostarczenia;

10. Wydawanie korespondencji oraz dokumentów i materiałów za potwierdzeniem ich odbioru we właściwych urządzeniach ewidencyjnych;

11. Wykonywanie prac technicznych i ewidencyjnych związanych z wytwarzaniem lub kopią dokumentów, na zlecenie przełożonego;

12. Wykonywanie prac technicznych i porządkowych dokumentów w zakresie właściwości kancelarii jawnej oraz dokumentacji niearchiwalnej

oznaczonej symbolem „Bc”;

13. Prowadzenie ewidencji jawnych informatycznych nośników danych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej;

14. Zapewnienie zgodnie z właściwością kancelarii jawnej obsługi w zakresie korespondencji cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym

Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu;

15. Obsługa i bieżące monitorowanie elektronicznej skrzynki podawczej Komendy BiOSG w ramach elektronicznej platformy administracji

publicznej (e-PUAP);

16. Umieszczanie odzwierciedlenia elektronicznego jawnych aktów normatywnych w Zbiorze Aktów Normatywnych BiOSG;

17. Rozliczanie ewidencyjne protokołów brakowania;

18. Obsługa systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją w zakresie właściwości kancelarii jawnej;

19. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą lub zniszczeniem oraz zachowanie

w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobu zabezpieczenia tych danych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU POSIADA UPRAWNIENIA DO:

1. Udzielania wskazówek funkcjonariuszom i pracownikom BiOSG w zakresie wytwarzania, ewidencji i obiegu dokumentów jawnych;

2. Zwracania wykonawcom dokumentów w przypadku, gdy nie spełniają one wymogów, określonych przepisami kancelaryjnymi

lub nie posiadają kompletnych danych adresowych;

3. Potwierdzania zgodności kopii, odpisów, wypisów, wyciągów z oryginałem dokumentu zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami;

4. Przetwarzania danych osobowych zgodnie z posiadanym upoważnieniem w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych

na zajmowanym stanowisku;

5. Przyjmowania interesantów oraz udzielania informacji w zakresie właściwości kancelarii jawnej;

6. Przetwarzania danych/informacji w dostępnych aplikacjach w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji obowiązków służbowych.

 

Grupa stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi Komenda

BiOSG Przemyśl

ul. A. Mickiewicza 34

wynagrodzenie: 3735,60 zł brutto + dodatek za wysługę (zgodnie z indywidualnym stażem pracy)2

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

- Wykształcenie średnie;

Liczba lat pracy - 2

Warunki pracy:

- Praca w systemie podstawowym; godz. pracy od 7:30 do 15:30

- Praca w siedzibie urzędu/wydziału

- Praca biurowa

- Praca związana z obsługą klienta

Co oferujmy:

Indywidualny rozkład czasu pracy

- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

- Miejsce do odświeżenia się

- Miejsce parkingowe na terenie urzędu

- Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

- Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw

świątecznych

- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

- Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka"

"Nagrody jubileuszowe"

- Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

- Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- Praca na terenie oddziału (na parterze w budynku wielokondygnacyjnym)

- Narzędzia i materiały pracy w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner

- Praca przy monitorze ekranowy powyżej 4 godzin

- Możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy/podjazdy

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

- Brak oznaczeń dla osób niewidomych

- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie

internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

- Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu – dostępna

w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA#CYWILNE.html

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Aplikuj do: 12 czerwca 2023 r.

POPRZEZ:

- złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału (w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie na stanowisko starszy

technik prac biurowych Kancelarii Jawnej SOD WOI" na adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza

Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się

datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG – 16 673 2254, 16 673 2875

Więcej o pracy na stronie urzędu:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2023 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu / data wpływu na skrzynkę podawczą urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:3

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

b) inne narzędzia selekcyjne.

Dodatkowe informacje:

- Oferty niekompletne lub otrzymane, lub uzupełniane po terminie ZOSTAJĄ UZNANE JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH.

- Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 12.06.2023 r.

- W ofercie podaj nazwę stanowiska, na które aplikujesz, dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

- Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest

równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

- Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

- Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów wymaganych

zaświadczeń (do wglądu).

- Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

UWAGA! Kompletna aplikacja to taka, która zawiera nazwę stanowiska, na które osoba aplikuje oraz wszystkie wymagane dokumenty

i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację,

w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym

podpisem.

- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

- Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

- Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie

dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów

(wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.

- Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA

BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

- DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "PRACA W BiOSG" pod

adresem:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/23100,GRUPA-STANOWISK-POMOCNICZYCH#ROBOTNICZYCH-I-OBSLUGI.html

- Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA#CYWILNE.html

- Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, które jest również dostępne na wyżej wymienionej

stronie internetowej.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 673 2254, 16 673 2875

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Deklaracja dostępności: 

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja - -dostepnosci.html

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - - KLAUZULA INFORMACYJNA

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000,

e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl

2) inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, e-mail:

woi.biosg@strazgraniczna.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.

1 lit. b RODO tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli

w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO);

4) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie

przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą

poddawane profilowaniu;

6) Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu

przeprowadzenia naboru do pracy. Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają

komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą

przechowywane przez okres 10 lat liczone od roku następnego po zakończeniu bieżącego roku kalendarzowego;

7) z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia,

nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów

do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;

10) ma Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. do usunięcia danych osobowych;

e. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221

Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg 4

dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku

jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać

odwołana w dowolnym czasie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Załączniki:

- Wzór oświadczenia

- Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG

 

PLIKI DO POBRANIA