Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2023-03-20 15:27:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.20.2023

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora

w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie,

- co najmniej 3 – letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o wyrobach winiarskich, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym, prawo przedsiębiorców, Kodeks Postępowania

Administracyjnego, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),

- umiejętność interpretacji przepisów prawa,

- umiejętność sporządzania protokołów, notatek, pism urzędowych,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność pracy w środowisku CEIDG, REGON, KRS online,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność, dobra organizacja pracy. 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- coroczne sporządzanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zasad i warunków sprzedaży oraz weryfikacji prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, o której mowa w rozdz. V ustawy

Prawo przedsiębiorców,

- opracowanie rocznego planu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz planu weryfikacji prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opracowywanie raportu z realizacji planu kontroli,

- wykonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie określonym przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, weryfikacja prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

- sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz redagowanie pism zgodnie z właściwością stanowiska pracy,

- aktualizacja procedur i schematów kontroli oraz kart usług EDG w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 23 marca 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij