Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Rusza nowy program Interreg - 130 mln euro na ciekawe projekty

Opublikowano: 2023-02-27 14:33:41, przez: admin, w kategorii: Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 to prawie 130 mln euro dofinansowania ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program kładzie szczególny nacisk na problematykę zmian klimatycznych i bioróżnorodności, poprawy dostępności komunikacyjnej, rozwoju turystyki oraz współpracy instytucji i budowy sąsiedzkich relacji społeczności lokalnych pogranicza.

 

Logo nowe interreg

  

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 to prawie 130 mln euro dofinansowania ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program kładzie szczególny nacisk na problematykę zmian klimatycznych i bioróżnorodności, poprawy dostępności komunikacyjnej, rozwoju turystyki oraz współpracy instytucji i budowy sąsiedzkich relacji społeczności lokalnych pogranicza. Realizowane w ramach programu projekty będą przyczyniać się do tworzenia dobrosąsiedzkich relacji i zacieśnienia współpracy polsko-słowackiej w tych kluczowych dziedzinach.

 

Obszar wsparcia programu obejmuje: w Polsce - w województwie podkarpackim powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski; w województwie śląskim powiaty: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki; w województwie małopolskim powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki i na Słowacji: kraj preszowski i kraj żyliński oraz okres (powiat) Spiska Nowa Wieś w kraju koszyckim.

 

W ramach programu określono cztery priorytety z odpowiednio przewidzianą alokacją środków (z uwzględnieniem Pomocy Technicznej czyli środków przeznaczonych na zarządzanie programem), dzięki którym możliwe będzie finansowanie projektów w polsko-słowackim partnerstwie. Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych.

Priorytet 1 - Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze (ponad 27 mln euro z EFRR) obejmuje: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego  oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Priorytet 2 - Lepiej połączone pogranicze (ponad 24,5 mln euro z EFRR) obejmuje: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

 

Priorytet 3 - Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze (ponad 67 mln euro z EFRR) obejmuje: wzmacnianie i rozwój zrównoważonej kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

 

Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza (ponad 11 mln euro z EFRR) obejmuje: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron  oraz budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 

 

Ważne: Projekty muszą oddziaływać w wymiarze transgranicznym, uzyskać rezultaty, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w wyniku samodzielnych działań partnerów projektu. Punktem wyjścia dla partnerów projektu powinien być wspólny problem/potencjał, tj. taki, który występuje na danym obszarze po obu stronach granicy.

 

Istotne aspekty nowego Programu:

 

W programie uwzględniono nowe, priorytetowe na forum UE zagadnienia, takie jak transformacja cyfrowa, partycypacja społeczna oraz Europejski Zielony Ład. To właśnie pozytywny wpływ projektów na realizację środowiskowych i klimatycznych celów polityki spójności będzie istotnym kryterium ich oceny.

Ponadto program przewiduje szereg nowych, w stosunku do poprzedniej jego edycji, rozwiązań. Najważniejsze z nich to - możliwy udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wyłącznie jako partnerów) w inicjatywach dotyczących przystosowania do zmian klimatu, bioróżnorodności czy turystyki. Nowością będzie aspekt partycypacji społecznej, który będzie polegał na włączaniu różnych grup społecznych w projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki oraz brak osobnej osi priorytetowej dla edukacji, gdyż dofinansowanie będą mogły otrzymać działania edukacyjne na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie dbania o czystość środowiska naturalnego, zmian klimatu, bioróżnorodności, segregacji odpadów czy energooszczędności.

 

W programie realizowana będzie również współpraca w ramach Funduszu Małych Projektów (mikroprojekty) w zakresie zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych oraz budowania wzajemnego zaufania, w szczególności w ramach działań people-to-people.

 

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,

- służby zarządzania kryzysowego,

- zarządcy dróg publicznych,

- właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,

- zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,

- stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,

- organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

 

W chwili obecnej trwają już pierwsze nabory w priorytetach: „Lepiej połączone pogranicze” (infrastruktura transportowa) oraz „Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze”. Wnioski projektowe można złożyć do 31.03.2023r. Z kolei na II kwartał br. zaplanowano nabory w ramach priorytetów „Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze”, „Lepiej połączone pogranicze” (mobilność transgraniczna), „Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza”.

W trakcie trwania naborów organizowane są szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Informacja w tym zakresie oraz szczegóły na temat Programu Interreg PL-SK 2021-2027 na bieżąco będą udostępniane na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl

Więcej informacji dostępnych jest także na stronie programu: www.pl.plsk.eu

 

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu PLSK.04.01.00-00-0004/18 „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 Logo nowe interreg

 x

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij