Powiat Rzeszowski

Praca w Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: 2023-02-03 10:53:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie nr 114771 / 28.01.2023

Aplikant

Do spraw: kontroli w zakresie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i opłaty za przejazd autostradą, Zespół Południowo-Wschodni, Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nabór zdalny

Miejsce pracy

Obszar Zespołu Południowo-Wschodniego - Rzeszów

Ważne do 7 lutego 2023 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Uczestniczy w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora ruchu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;

Odbywa praktyki przygotowującej do wykonywania zadań inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;

Zdaje egzamin potwierdzający odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie po zdanym egzaminie maturalnym;

Ukończone 23 lata w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa poniżej;

Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym;

Prawo jazdy kategorii B;

Nienaganna opinia;

Umiejętność obsługi komputera MS Office;

Znajomość: ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej, zasad organizacji i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego;

Kompetencje: współpraca w zespole, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE, angielski lub rosyjski);

Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E;

Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.

Co oferujemy

stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;

regularnie wypłacane wynagrodzenie;

dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;

dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;

nagrody – w zależności od wyników pracy;

różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;

możliwość rozwoju zawodowego;

wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Warunki pracy

Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w trybie on-line

 

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostoswany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami GITD. Praca na wysokości do 3 metrów. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym I stopnia dla Służby Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Kurs specjalistyczny I stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na drugą połowę lutego 2023 roku.

 

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub w trybie on-line albo w formie hybrydowej i trwać będą ok. 2 miesięcy. W przypadku zajęć stacjonarnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa GITD.

 

Praktyka zawodowa trwa ok. 1 miesiąca i jest to praca w terenie na obszarze działania właściwego zespołu.

 

Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny I stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

 

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

 

Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:

 

kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.

 

Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.

 

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/kariera

 

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

weryfikacja wiedzy/umiejętności,

rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana on-line za pomocą aplikacji MS Teams.

 

Dokumenty niezbędne:

CV

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o ukończeniu 23 lat do 30 kwietnia 2023 r.;

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E.

 

Aplikuj do 7 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE rekrutacja@gitd.gov.pl

lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114771"

na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 

Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.20.2023

 

Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

 

UWAGA!

Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

+48222204484

lub mailowego na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 07.02.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gitd/ochrona-danych-osobowych 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij