Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Praca dla urzędnika

Opublikowano: 2023-01-31 20:04:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku leśnictwo,

g) co najmniej roczny staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku

w administracji publicznej lub administracji Lasów Państwowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej,

h) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

i) znajomość przepisów ustawy o lasach,

j) znajomość przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego, publikowania

i modyfikacji danych na stronie internetowej urzędu oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,

b) obsługa urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka)

c) zdyscyplinowanie, komunikatywność, łatwość podejmowania decyzji, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,

d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, umiejętność planowania pracy, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji

w sprawach: zmiany lasu na użytek rolny, określenie zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów, uznania lasów za ochronne lub pozbawiających ich tego charakteru.

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez starostę nadzoru nad gospodarką leśną

w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem wykonania zabiegów zwalczających

i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów.

5. Prowadzenie współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz jednostkami administracji Lasów Państwowych w realizacji powyższych zadań.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,

b) praca w budynku bez dostępu do windy,

c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego, zaświadczenie od obecnego pracodawcy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

g) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),

k) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),

l) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),

m) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

6. Dodatkowe informacje:

- W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

- Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a

lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2023” w terminie do dnia

3 lutego 2023r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

- Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą

i własnoręcznym podpisem.

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

- Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie

i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, które realizuje zadania Starosty Rzeszowskiego oraz Zarządu Powiatu. Kontakt telefoniczny: 17 23 00 651.

2. W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13, 35-065 Rzeszów, tel. 17 23 00 785, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszowski.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym naborze.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

5. Przetwarzanie podanych przez Pana/ią danych odbywa się w oparciu o:

a) przepisy prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach, m.in. niekaralność, czy informacja o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na dalszy proces rekrutacji.

6. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z ogłoszeniem wyników naboru, dane mogą być upublicznione w BIP administratora. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas potrzebny do przeprowadzenia naboru, a następnie przechowywane będą przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Ponadto przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) żądania do sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, po ustaniu okresu ich przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie przepisów zawartych w art. 77 RODO.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij