Powiat Rzeszowski

Urzędnik w kuratorium - oferta pracy

Opublikowano: 2023-01-27 10:42:01, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

Ogłoszenie nr 114387 / 24.01.2023

 

Inspektor

Do spraw: księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Zespole Budżetu i Finansów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z przepisami, a w szczególności:

- wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową,

- kosztów i przychodów w układzie rodzajowym i syntetycznym.

Dekretowanie przelewów księgowych.

Miesięczne uzgadnianie zapisów księgowych analitycznych z syntetycznymi.

Sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald oraz zestawień dzienników.

Obsługa finansowo-księgowa jednostki.

Analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych.

Obsługa informatyczna zespołu w zakresie programu MS Office.

Przygotowanie analiz finansowych w zakresie udzielonych dotacji dla JST

Sporządzanie raportów kasowych oraz dokumentów KP.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok

Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w jednostkach sektora Finansów Publicznych

Znajomość obsługi systemu Trezor, Vulcan, Ms Office

 

Co oferujemy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windy. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25. Kandydaci muszą spełniać wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne" . Wymagane dokumenty i oświadczenia, aby spełniły wymogi formalne, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3800 zł + dodatek za staż pracy.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 8 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114387"

na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

pok. 113 a

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 867 11 25

Dokumenty należy złożyć do: 08.02.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 

3) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie komisyjnie niszczone;

 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji

 

6) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

8) podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

 

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 

1) listownie na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

 

2) telefonicznie 17 867 11 12

 

3) e-mailowo ido@ko.rzeszow.pl

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij