Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 13 grudnia 2022 r.

Opublikowano: 2022-12-06 15:55:34, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESŻÓW. LXXI sesjA Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (13 grudnia 2022 r.) o godz. 8.30 w sali posiedzeń ratusza, ul. Rynek

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok. + AUTOPOPRAWKA 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

4. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 rok.

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2023.

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Informacja Prezydenta Miasta o ważnych przedsięwzięciach.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rzeszowie.

10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Kujawskiej.

11. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Sosnowej.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie.

13. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Bławatkowej.

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rzeszów.

15. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa dr. Wergiliuszowi Gołąbkowi.

16. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa Marcie Gutowskiej.

17. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa Alicji Haszczak.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

18. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski i sprawy różne.