Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Maksymalna cena prądu w PGE Obrót S.A.

Pracownik cywilny w policji

Opublikowano: 2022-09-22 11:30:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

 

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

37-700 Przemyśl ul. Bohaterów Getta 1

Ogłoszenie nr 106694 / 22.09.2022

Starszy Inspektor

Do spraw: gospodarki materiałowo - technicznej i magazynowej w Zespole Zaopatrzenia Wydziału Administracyjno - Gospodarczego

Wynagrodzenie zasadnicze około 3500,00 zł brutto

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

Prowadzi gospodarkę magazynową i urządzeń ewidencyjnych z zakresu gospodarki materiałów i sprzętu tj.: techniki policyjnej, żywnościówki, kwaterunku, techniki biurowej, przeciwpożarowej, druków i formularzy, środków czystości, uzbrojenia, materiałów do konserwacji i remontów obiektów.

Sprawuje nadzór nad stanem technicznym broni palnej i amunicji, zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym oraz nad magazynem uzbrojenia KMP w Przemyślu.

Przygotowuje dokumentację dotyczącą funkcjonowania gospodarki związanej z uzbrojeniem i gospodarki materiałowo - technicznej na wypadek wojny lub stanów zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Prowadzi zaopatrzenie jednostki w materiały i wyposażenie, sporządza dokumenty przychodowo - rozchodowe, rozlicza delegacje służbowe.

Kompletuje wnioski w sprawie wypłaty dopłat do wypoczynku dla policjantów i wnioski o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu środkami publicznego transportu przysługującego policjantom i członkom ich rodzin.

Wprowadza dane do Systemu Rozliczania Energii z odczytu zużycia prądu, wody i gazu w KMP w Przemyślu, PP w Birczy, PP w Orłach i podległych komisariatach.

Opracowuje dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zakupu materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń służbowych.

Sporządza wykazy dotyczące równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w okresie zimowym, równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, ekwiwalentu za pranie odzieży.

Wykonuje zadania w zakresie realizowanych przez Policję czynności związanych z zabezpieczeniem pojazdów do celów procesowych (holowanie i parkowanie).

Wprowadza w ewidencji głównej salda na koniec roku (minimum dwa razy w roku).

Przestrzega ustalonych terminów legalizacji i konserwacji sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia.

Opracowuje dokumentację dotyczącą gospodarki materiałami pędnymi i smarami oraz eksploatacji pojazdów w dziale gospodarki transportowej.

Archiwizuje wytworzoną dokumentację służbową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Obsługuje komputer, urządzenia peryferyjne i sprzęt techniczny stosowany w pracy biurowej, obsługuje imienne konto pocztowe w SEEP.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy związanej z gospodarką materiałowo - techniczną i magazynową

Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość zagadnień kancelaryjno - biurowych, zdolność logicznego i analitycznego myślenia , umiejętność planowania, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Samodzielność, dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B

Znajomość ustawy o Policji, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych, znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 marca 2010 roku w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Znajomość zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 roku w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 roku w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z gospodarką materiałowo - techniczną i magazynową w jednostkach organizacyjnych Policji

Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Znajomość podstaw kodeksu pracy

W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca w charakterze administracyjno - biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze w budynku , oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa monitora powyżej 4 godzin na dobę. Ośmiogodzinny system pracy. Stanowisko wymaga pracy fizycznej, odporności na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożone korupcją. Realizowane zadania na opisanym stanowisku pracy wymagają od pracownika znajomości obowiązujących przepisów i przestrzegania procedur.Budynek posiada windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Razem Możemy Więcej

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

List motywacyjny podpisz odręcznie.

 

Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu.

 

Komenda Miejska Policji w Przemyślu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. Weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych.

2. Test wiedzy.

3. Test ze znajomości obsługi pakietu MS Office.

4. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Ddokumenty dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 5 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106694"

na adres:

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

ul. Bohaterów Getta 1 , 37-700 Przemyśl - listownie lub osobiście w

Sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu

I piętro - pokój nr 154

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47-823-33-80 lub 47-823-33-84 lub 823-33-86 lub 47 - 823-34-95

lub mailowego na adres: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta 1

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.przemysl@rz.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij