Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Maksymalna cena prądu w PGE Obrót S.A.

Referent (urzędnik) - oferta pracy

Opublikowano: 2022-09-21 17:22:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent w dziale świadczeń opiekuńczych

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy związany z problematyką świadczeń rodzinnych,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość aktów prawnych:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

b) znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office,

c) znajomość programu dziedzinowego dedykowanego do obsługi świadczeń rodzinnych,

d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, efektywność, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,

e) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres.

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

a) prowadzenie spraw w zakresie postępowań: o świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Za życiem”, dodatek osłonowy, a w szczególności:

- przyjmowanie, weryfikacja, analiza i uzupełnianie wniosków,

- rejestrowanie na bieżąco w systemie informatycznym przyjętych wniosków,

- wprowadzanie danych z wpływających wniosków do systemu informatycznego,

- samodzielne pozyskiwanie danych z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, a w przypadku przyznania dodatku osłonowego - informacji o jego przyznaniu, na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o postępowania wyjaśniające,

- prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przedmiotowych świadczeń,

b) prowadzenie spraw w zakresie weryfikacji ustalonych już praw do ww. świadczeń oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w tym projektów decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 6,

b) umowa o pracę na czas określony planowana od miesiąca października 2022 r.,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

e) obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych,

f) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem (wykonywana pod presją czasu), a także odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem,

g) budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na trzecim piętrze budynku (brak windy, sanitariat niedostosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

Razem Możemy Więcej

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

c) kserokopie dokumentów poświadczających co najmniej średnie wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy związany z problematyką świadczeń rodzinnych (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

f) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

g) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 26 września 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Opiekuńczych” (decyduje data wpływu do MOPS).

8. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych, w tym w zakresie, o którym mowa w pkt 6, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

12. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26,
35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

- telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe
na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych
kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy
w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy
od dnia zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście
w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS
w Rzeszowie - Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3.
Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

f) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

g) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

h) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

i) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij