Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Zarzuty dla szefów Krośnieńskiej Huty Szkła Krosno SA.

Opublikowano: 2013-07-09 21:39:54, przez: admin, w kategorii: Firmy

KROSNO. Prokurator Okręgowy w Krośnie skierował akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom – członkom zarządu Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie w latach 2002-2009.

Jeden z wyrobów KHS Krosno SA. Fot. krosno.com.pl

Jeden z wyrobów KHS Krosno SA. Fot. krosno.com.pl

 

Prezesi i członkowie zarządu - w różnych konfiguracjach osobowych - mieli przekroczyć uprawnienia lub niedopełniać obowiązków. Firma miał stracić 88,6 mln zł (znacznie więcej niż jej wycena księgowa). 27 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Krośnie ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” Spółka Akcyjna obejmującą likwidację majątku.

- Jacek S. ma 19 zarzutów, Andrzej B. 10 zarzutów, Mirosław S. 11 zarzutów, Rafał W. 6 zarzutów i Jan K. 3 zarzuty – informuje zastępca prokuratora okręgowego Wiesława Basak.

Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień i nie dopełnienie obowiązków między innymi w transakcjach związanych z opcjami walutowymi, zawieranymi wbrew stanowisku Rady Nadzorczej, w ilościach i wysokościach nieadekwatnych do obrotów. Straty z tego tytułu to 34,7 mln zł. niewłaściwe zarządzanie gospodarką magazynową i znaczne odpisy aktualizacyjne zapasów miały zaowocować stratami rzędu 27,9 mln zł. Według prokuratora nie sprawowali właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem Regionalnych Centrów Dystrybucji w Poznaniu, Wrocławiu, Mińsku Mazowieckim, Gdyni i Tarnowie (akceptowanie poziomu strat przy wysokich kwotach rozpoczęcia działalności, nie podjęcie terminowych działań zmierzających do likwidacji lub restrukturyzacji centrów). Rezuktat to straty w wysokości 9,6 mln zł. Nie wyeliminowali uchybień generujących strat ponoszone przez O.O.O. Krosno C.A. w Moskwie (np. dostawy wyrobów do Moskwy bez zapłaty za poprzednie partie, nie podjęcie windykacji należności i likwidacji rosyjskiej skończyły się szkodą w kwocie 9,6 mln zł.

Kolejne zarzuty to:

- braku nadzor nad podległymi pracownikami i należytej weryfikacji dokumentów związanych z umową leasingu z 18 marca 2002r. z Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. w Łodzi, przez co dla celów podatku dla nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową 19 213,20 m2 zamiast 1 213,20 m2, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 2 161 410,00 zł,

- brak decyzji w zakresie windykacji należności przeterminowanych w przypadku podmiotów gospodarczych O.O.O. Krosno C.A. i GMG Enterprise LTD 80041, Parnu Savi 26 i tolerowanie nieprawidłowego postępowania windykacyjnego w przypadku firm: K&R GROUP SRO, VAHAP oraz projektu „My soul to keep” dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w w wysokości 1 094 000,00 zł,

- nieprawidłowości przy sprzedaży działki dla Tesco, przy ul. Grodzkiej 39 (nie podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania oświadczenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Krośnie umożliwiającego zwolnienie z zabezpieczeń hipotecznych, w wyniku „Krosno” S.A. musiało zapłacić ponad 1 mln zl kary umownej,

- realizacja projektu „My soul to keep” dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited związanego z wykonaniem unikatowego i specyficznego asortymentu w postaci szklanych kul poprzez niedopełnienie formalności związanych z zawarciem pisemnej umowy, zaniechanie gwarancji odbioru towaru, zrezygnowanie z gwarancji przedpłat, zaliczek i innych form zabezpieczenia uregulowania zaległości, podjęcie decyzji o realizacji projektu mimo odmowy zabezpieczenia przez firmę ubezpieczeniową, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 600 000,00 zł,

- brak zapewnienia właściwego rozliczenia podatku VAT z firmami zagranicznymi i krajowymi poprzez zawyżenie wartości sprzedaży i zysków, akceptowanie przekazywania do księgowości niekompletnej dokumentacji i wystawiania faktur VAT w ostatnim dniu miesiąca, bez potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przez kontrahenta i braku dostaw towarów, akceptowanie wystawiania faktur sprzedaży, które nie były w odpowiednim czasie korygowane, co powodowało konieczność wcześniejszej zapłaty należnego podatku VAT niezależnie od zapłaty przez klienta, zaś w przypadku firm zagranicznych, braki w dokumentacji uprawniającej do stosowania preferencyjnej stawki VAT powodowały traktowanie sprzedaży jako krajowej, opodatkowanej wyższą stawką podatku VAT, co wyłączało możliwość weryfikacji niekompletnej dokumentacji i wprowadzenie w odpowiednim czasie niezbędnych korekt podatkowych w celu odzyskania podatku, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 485 459,36 zł,

    działań gospodarczych związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów dla klientów zagranicznych poprzez wydanie poleceń podległym pracownikom w zakresie sporządzania dokumentów na podstawie których wystawiono 26 fikcyjnych faktur sprzedaży dla klientów zagranicznych, bez niezbędnych dokumentów wywozowych i dostarczenia towarów kontrahentom w celu zawyżenia w trzecim kwartale 2008r. wartości sprzedaży o ponad 1 400 000,00 zł i zawyżenie zysków o ponad 255 000,00 zł, co wyłączyło możliwość skorzystania z 0 % stawki podatku VAT i spowodowało konieczność wykazania sprzedaży krajowej opodatkowanej 22 % stawką, przez co Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 265 642,13 zł,

- zatrudnienia Zdzisława S. – udziałowca i przewodniczącego Rady Nadzorczej w charakterze doradcy do spraw organizacji i zarządzania, bez określonego zakresu obowiązków, z końcowym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 20 tys. zł miesięcznie, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 257 167,20 zł,

- zawarcia z firmą PMI COMBERA Sp. z o.o. w Warszawie nierentownej umowy dotyczącej próbnego pozyskiwania na terenie Polski zamówień na produkty Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie, w wyniku czego powstała szkoda w wysokości 318 720,24 zł.

Ponadto zarzuty dotyczą nie zgłoszenia upadłości pomimo powstania warunków do jej zgłoszenia, tj. zobowiązania przekroczyły wartość majątku; ogłoszenia nieprawdziwych danych, w szczególności nieodzwierciedlających rzeczywistej sprzedaży i zysków w poszczególnych kwartałach 2007 i 2008r., które przedstawiano Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu, Komisji Nadzoru Finansowego, Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, biegłym rewidentom; spłacanie roszczeń tylko wobec preferencyjnie traktowanej firmy PMI Combera (572 tys. zł), co w konsekwencji spowodowało niemożność wypełnienia zobowiązań wobec innych firm, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, UNIKROS Spółki z o.o. i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Krośnieńskich Hutach Szkła,

Wobec podejrzanych są zastosował poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju oraz zabezpieczenie mienia na rzecz grożących kar grzywien i roszczeń o naprawienie szkody.

Z zarzuconych podejrzanym czynów najwyżej zagrożony jest czyn z art. 296 § 3 kk, (nadużycie zaufania) tj. od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Warto dodać, że na kilka przed ogłoszeniem przez KHS Krosno SA upadłości Zdzisław S. – jeden z najbogatszych ludzi w Polsce) sprzedał na giełdzie większość posiadanych przez siebie akcji.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij