Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2022-06-29 16:20:05, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.47.2022

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Wydziale Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze o kierunkach: finanse, rachunkowość, ekonomia, prawo, bankowość, zarządzanie, zarządzanie i marketing,

- doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych, w jednostkach sektora finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- sprawne wyszukiwanie oraz sortowanie przepisów prawa i informacji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- praktyczne stosowanie przepisów prawa,

- biegła obsługa Microsoft Office ( Excel, Word),

- sumienność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samokształcenia. 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych i segregowanie dowodów księgowych,

- dekretowanie dowodów księgowych, w tym w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz finansowej,

- obsługa elektronicznej bankowości,

- prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i szczegółowej wyznaczonych kont księgowych, analiza zapisów obrotów i sald kont oraz ich inwentaryzacja,

- bieżąca analiza wykonywania wydatków bieżących planu finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa i sporządzanie stosownych informacji w tym zakresie,

- sporządzanie danych do cząstkowych sprawozdań budżetowych (z operacji finansowych), finansowych i statystycznych,

- prowadzenie z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego i pakietu Microsoft Office (Word, Excel) pomocniczej dokumentacji finansowej,

- archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,

- zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowo – Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Do pobrania 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij