Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Departamencie Kultury

Opublikowano: 2022-06-28 09:22:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd marszałkowski województwa podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury

Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo, administracja, prawo, zarządzanie albo ekonomia,

2) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

8) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,

9) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

10) obywatelstwo polskie,

11) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

12) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

13) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia budowlane,

2) komunikatywność,

3) zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,

4) terminowość i samodzielność.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) przygotowywanie umów dotyczących przekazywania dotacji celowych na zadania inwestycyjne i remontowe,

2) przygotowywanie zleceń uruchomienia środków finansowych na remonty i inwestycje,

3) monitoring realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych oraz kontrole w instytucjach kultury,

4) analiza realizacji wieloletnich inwestycji w instytucjach kultury oraz wnioskowanie o konieczne zmiany w planach,

5) przygotowywanie wniosków o wpisanie nowych zadań do WPF WP oraz wniosków dotyczących zmian w WPF WP,

6) przygotowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań ujętych w WPF WP,

7) przedkładanie comiesięcznych informacji o wynikach rozstrzygniętych postępowań przetargowych, kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji z planowanych zadań realizowanych przez instytucje kultury,

8) analiza, opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji rozliczeniowej składanej przez instytucje kultury w zakresie remontów i inwestycji,

9) prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem i rozliczaniem pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury,

10) prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu państwa na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury,

11) przygotowywanie – w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku- informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za rok poprzedni i pierwsze półrocze bieżącego roku,

12) przygotowywanie zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe w zakresie remontów i inwestycji realizowanych przez instytucje kultury,

13) opracowywanie wg. bieżących potrzeb informacji i sprawozdań w zakresie remontów i inwestycji realizowanych przez instytucje kultury.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole realizacji zadań objętych dofinansowaniem,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu maju 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

 

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Do pobrania

załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx

załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx

załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx

załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo, administracja, prawo, zarządzanie albo ekonomia,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
9) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
10) obywatelstwo polskie,
11) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
12) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
13) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia budowlane,
2) komunikatywność,
3) zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
4) terminowość i samodzielność.


3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie umów dotyczących przekazywania dotacji celowych na zadania inwestycyjne i remontowe,
2) przygotowywanie zleceń uruchomienia środków finansowych na remonty i inwestycje,
3) monitoring realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych oraz kontrole w instytucjach kultury,
4) analiza realizacji wieloletnich inwestycji w instytucjach kultury oraz wnioskowanie o konieczne zmiany w planach,
5) przygotowywanie wniosków o wpisanie nowych zadań do WPF WP oraz wniosków dotyczących zmian w WPF WP,
6) przygotowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań ujętych w WPF WP,
7) przedkładanie comiesięcznych informacji o wynikach rozstrzygniętych postępowań przetargowych, kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji z planowanych zadań realizowanych przez instytucje kultury,
8) analiza, opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji rozliczeniowej składanej przez instytucje kultury w zakresie remontów i inwestycji,
9) prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem i rozliczaniem pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury,
10) prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu państwa na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury,
11) przygotowywanie – w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku- informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za rok poprzedni i pierwsze półrocze bieżącego roku,
12) przygotowywanie zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe w zakresie remontów i inwestycji realizowanych przez instytucje kultury,
13) opracowywanie wg. bieżących potrzeb informacji i sprawozdań w zakresie remontów i inwestycji realizowanych przez instytucje kultury.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole realizacji zadań objętych dofinansowaniem,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu maju 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij