Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pracownik Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: 2022-06-27 09:31:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21

Ogłoszenie nr 101341/ 27.06.2022

Specjalista

Do spraw: obsługi administracyjno - technicznej w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce pracy

Rzeszów

ul. Hanasiewicza 21

Ważne do 7 lipca 2022 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

prowadzi postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

przygotowuje i realizuje zapytania ofertowe i zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 złotych,

realizuje zadania związane z ewidencjonowaniem i gospodarowaniem składnikami majątku urzędu,

prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania środkami transportu urzędu, sprawuje nadzór nad wykonywaniem obsługi technicznej pojazdów służbowych, przeglądów serwisowych, organizowania napraw bieżących, prowadzi dokumentację z powyższego zakresu,

realizuje w urzędzie zadania wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

wykonuje czynności administracyjno – techniczne związane z funkcjonowaniem urzędu, między innymi zapewnia prawidłową pracę i sprawność sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej

Prawo jazdy kategorii B

Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych

Znajomość przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania składnikami majątku, w tym ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych

Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania służby cywilnej i Inspekcji Transportu Drogowego

Rzetelność i terminowość

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Możliwość rozwoju zawodowego

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 % do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Pakiet socjalny: dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie do wypoczynku pracownika, dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika, pomoc finansowa w wypadkach losowych.

Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Zadania realizowane w siedzibie urzędu na stanowisku pracy i na terenie budynków Inspektoratu oraz w siedzibach oddziałów na terenie województwa podkarpackiego, konieczność poruszania się między kondygnacjami, praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, kontakt z zewnętrznymi usługodawcami, wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, telefon, drukarka, faks, samochód służbowy. Budynek A dwukondygnacyjny bez windy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Budynek B trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie podaj numer ogłoszenia, na które aplikujesz.

Nie rozpatrzymy oferty dostarczonej faksem, oferty zawierającej braki formalne, a także oferty przesłanej drogą elektroniczną, jeżeli nie podpiszesz jej podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W ofercie podaj dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo.

Wzór oświadczeń znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: https://bip.witd.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2022/06/Oswiadczenia-w-zwiazku-z-ubieganiem-sie-o-stanowisko-niebedace-wyzszym-stanowiskiem-w-sluzbie-cywilnej.pdf

Wysokość proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego: około 3 800 zł brutto.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert (I etap selekcji),

weryfikacja wiedzy (test),

rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego)

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Aplikuj do 7 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101341"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 21

35-103 Rzeszów

(pokój 201 - sekretariat)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 850-46-76

lub mailowego na adres: kadry@witd.rzeszow.pl

Dokumenty należy złożyć do: 07.07.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Hanasiewicza 21 35-103 Rzeszów 17 850-46-71 witd@witd.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@witd.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z WITD w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij