Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Zakładzie Karnym - oferta pracy

Opublikowano: 2022-06-23 19:32:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASŁO.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE – 1 etat

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 7/2022 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach organizacyjnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO ZAKŁADU KARNEGO W JAŚLE – 1 etat

 

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne, mile widziane będą ukończone kursy z zakresu energetyki I, II, III, umiejętności z zakresu obsługi sieci informatycznych i teleinformatycznych oraz obsługi programów magazynowych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r, poz. 1064 z późn. zm.):

 

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2021 r, poz. 1064 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 

podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie ze wskazaniem działu służby, stanowiska, a także jednostki do której kandydat się ubiega.

UWAGA! - Jeżeli kandydat aplikuje do różnych jednostek należy złożyć osobne podania oraz pakiety dokumentów;

 

wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269).

UWAGA! – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

 

kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik do ogłoszenia);

oraz

 

oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do ogłoszenia).

 

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 1 lipca 2022 r. przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej jako list polecony na adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35- 322 Rzeszów (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko (wskazać dział, stanowisko i jednostkę)”.

 

Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną bądź faksu nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej taki kandydat również nie będzie brany pod uwagę.

 

W powyższych sytuacjach Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu!

 

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod numer telefonu 514 904 834.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 

art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z poźn. zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Dz. U. z 2022 r., poz. 1269),

 

 

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 

I. Etap wstępny obejmujący:

 

ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne w zakresie od 1 do 15 punktów i społeczne kandydata w zakresie od 1 do 15 punktów.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

 

3. Średnia liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej możliwych do uzyskania wynosi:

 

1) w zakresie kompetencji personalnych:

 

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

 

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

 

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

 

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów;

 

2) w zakresie kompetencji społecznych:

 

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

 

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

 

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

 

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów.

 

przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu wynosi 35 minut). Test wiedzy może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. Test wiedzy uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat otrzyma minimum 8 punktów.

uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1973) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów).

sporządzenie arkusza oceny kandydata,

wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

II. Etap sprawdzający obejmujący:

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie).

 

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 76, tel. 17 85 80 780.Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, e- mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 85 80 795.Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.ane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 
Więcej o: praca biurowa

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij