Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2022-06-13 09:39:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Sesja odbędzie się 20 czerwca 2022 r.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

1. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów, Województwo Podkarpackie, Polska, a Miastem Czernihów, Obwód Czernihowski, Ukraina.

 

 

 

2. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta:

 1. przedstawienie raportu;

 2. debata nad raportem;

 3. uchwała w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta.

 

 

 

3. Absolutorium:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;

 2. prezentacja sprawozdania finansowego;

 3. informacja o opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;

 4. informacja o stanie mienia Miasta;

 5. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta;

 6. dyskusja;

 7. uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2021 rok;

 8. uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2021 rok.

 

 

 

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 

 

 

5. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 rok.

 

 

 

6. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

 

 

 

7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 

 

 

8. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2021 r.

 

 

 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022.

 

 

 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 

 

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Boguchwała przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

 

 

13. Uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.  

 

 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w ramach partnerstwa z UNICEF - Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce.

 

 

 

15. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rzeszowa.

 

 

 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości.

 

 

 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 

 

 

18. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 

 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana.

 

 

 

21. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych zajętych pod drogi dojazdowe na Osiedlu Miłocin.

 

 

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

 

 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako aportu prawa własności nieruchomości.

 

 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. K. Wojtyły.

 

 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

 

 

 

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

 

 

 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego nieruchomości położonej przy ul. gen. Maczka w Rzeszowie.

 

 

 

28. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących pomnika przyrody wiąza szypułkowego.

 

 

 

29. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).

 

 

 

30. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (NOVO INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie).

 

 

 

31. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółka MEDELLA S.A. z siedzibą w Warszawie).

 

 

 

32. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (PROENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

 

 

33. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe z siedzibą w Warszawie).

 

 

 

34. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (WINTORO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 

 

 

35. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Pułaskiego.

 

 

 

36. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

 

 

37. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 

 


Wykaz dokumentów dot. absolutorium:

 1. Raport o stanie Miasta Rzeszowa.

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.

 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

 4. Opinia RIO i biegłego rewidenta.

 5. Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

  Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 6. Opinia Komisji Ekonomiczno-Budżetowej ws. sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

 7. Dokumenty z Komisji Rewizyjnej.

 8. Uchwała RIO ws. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2021 rok.