Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pracownik wydziału organizacyjno-administracyjnego

Opublikowano: 2022-05-13 19:03:53, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.37.2022

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym (Oddział Kadr i Szkoleń) Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- doświadczenie zawodowe w kadrach lub związane z organizacją szkoleń,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeks pracy,

- znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Lex),

- doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przeznaczanych na organizację szkoleń,

- odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dokładność, sumienność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja systemu szkoleń urzędu miasta,

- podejmowanie działań mających na celu usprawnienie i optymalizację procesu szkoleń w urzędzie,

- proponowanie nowych form doskonalenia pracowników,

- rozbudowywanie systemu rozwoju kompetencji zawodowych pracownika,

- ustalanie zapotrzebowania na kształcenie i rozwój pracowników się na trzech poziomach: organizacyjnym, zawodowym i indywidualnym,

- organizacja i monitorowanie realizacji szkoleń dla pracowników urzędu miasta,

- analiza efektywności i skuteczności szkoleń,

- przygotowywanie sprawozdań z zakończonych szkoleń, opracowywanie rocznych planów szkoleń,

- obsługa platformy szkoleniowej,

- weryfikacja i ocena oferty szkoleniowej pod kątem użyteczności dla pracowników urzędu,

- zgłaszanie udziału pracowników w konferencjach, forach i sympozjach,

- współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług szkoleniowych,

- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój kompetencyjny pracowników,

- współpraca w zakresie zadań składających się na pozapłacowy system motywacyjny,

- przygotowywanie dokumentów kadrowych,

- zakładanie teczek osobowych dla nowych pracowników oraz porządkowanie teczek osobowych, w zakresie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy, z uwzględnieniem przepisów RODO,

- współdziałanie z innymi Wydziałami Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie aktualizacji informacji o pracownikach urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno#Administracyjnym (Oddział Kadr i Szkoleń) Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 23 maja 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Do pobrania 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij