Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Budowa fabryki komponentów do aut elektrycznych w Stalowej Woli - odpowiedź na interpelację

Opublikowano: 2022-05-11 13:14:46, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

STALOWA WOLA. Sprawą zainteresował się poseł Wiesław Buż (Lewica).

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Wiesława Buża oraz grupy Posłów w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa fabryki folii miedzianej” w Stalowej Woli - K9INT32312, przedstawiam poniższe informacje.

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. poz. 1623) nie wyposaża Ministra Klimatu i Środowiska w kompetencje nadzorcze w zakresie badania, czy realizacja konkretnego przedsięwzięcia, pod realizację którego przeznaczono na podstawie umowy zamiany nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jest zgodna z celami wyżej wskazanej ustawy określonymi w jej art. 1 ust. 1.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zamiany gruntów w trybie przewidzianym tą ustawą dokonuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Minister Klimatu i Środowiska, jako minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw klimatu, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, występuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o dokonanie zamiany nieruchomości, a więc jedynie inicjuje sam proces zamiany.

Sporządzając, a następnie procedując (także w ramach prac sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) wniosek o dokonanie zamiany nieruchomości położonych w gminie Stalowa Wola analizowano, czy cel inwestycji deklarowany przez Prezydenta Stalowej Woli – a więc podmiot, który w omawianej sprawie zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o dokonanie zamiany gruntów znajduje się w katalogu wynikającym z art. 1 ust. 1 ustawy. Jak wynika ze wskazanego przepisu – w zakresie dotyczącym elektromobilności, nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących elektromobilności, jak również w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami strategicznej produkcji dla elektromobilności. Zgodnie z zapewnieniami Prezydenta Miasta Stalowej Woli teren uzyskany w wyniku zamiany gruntów ma zostać przeznaczony pod budowę fabryki produkującej folię miedzianą do baterii samochodów elektrycznych. Powyższe, mieści się w zakresie analizowanego przepisu – tzn. jest związane z projektem dotyczącym elektromobilności oraz produkcją dla elektromobilności.

Odnosząc się do kwestii negatywnego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji należy wskazać, że zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, planowane zadanie pn.: „Budowa fabryki folii miedzianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w mieście Stalowa Wola, województwo podkarpackie” zaliczone zostało do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 15, § 3 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 88 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Tym samym, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), dalej „ustawa ooś”, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Prezydent Stalowej Woli.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia uczestniczył w postępowaniu wpadkowym, tj. na wniosek Prezydenta Stalowej Woli z dnia 18 listopada 2021 r., znak: GO-VIII.6220.31.2021.AS.2, uzgadniał warunki realizacji przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Dokumentem sporządzonym na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko był Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej „Raport ooś”), który Prezydent Stalowej Woli przedłożył wraz z wyżej wymienionym wnioskiem Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Po analizie merytorycznej przedłożonego Raportu ooś stwierdzono, że materiały te nie przedstawiają w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, dlatego też pismem z dnia 3 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.4221.20.3.2021.DG.16, wezwano Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Raportu ooś. Wymagane uzupełnienie dostarczono przy piśmie Pełnomocnika Inwestora w dniu 27 stycznia 2022 r. (data wpływu – 28 stycznia 2022 r.). Ponadto, przy piśmie z dnia 27 grudnia 2021 r. (data wpływu – 28 grudnia 2021 r.), znak: GO-VIII.6220.31.2021.AS.4, Prezydent Miasta Stalowej Woli przedłożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzupełnienie Raportu ooś, złożone w związku z wezwaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po przeanalizowaniu całości przedłożonych dokumentów, tj. Raportu ooś oraz jego uzupełnień, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie z dnia 10 lutego 2022 r., znak: WOOŚ.4221.20.3.2021.DG.25, w którym uzgodniono warunki realizacji ww. przedsięwzięcia. W postanowieniu tym zawarto szereg warunków, w tym dotyczących prowadzenia procesów produkcyjnych oraz ograniczania uciążliwości eksploatacji dla terenów sąsiednich, które Inwestor będzie musiał uwzględnić podczas planowanej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

Ponadto, należy wskazać, że Inspekcja Ochrony Środowiska (dalej IOŚ) posiada kompetencje w zakresie kontrolnym w stosunku do nowych przedsięwzięć na etapie przekazywania do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bądź uzyskiwania przez te podmioty zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, gdzie kompetencje organów IOŚ wynikają z art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).

Udział organów IOŚ rozpoczyna się na ostatnim etapie procesu inwestycyjnego oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.): „Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany”.

Udział wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przekazywaniu do użytkowania polega na przeprowadzeniu kontroli, podczas której weryfikowane są wymagania ochrony środowiska dla nowo zbudowanych lub przebudowanych obiektów i instalacji. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska wymagania te dotyczą:

• wykonania wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,

• zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji, uzyskania wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli niespełnienia wyżej wskazanych warunków, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje, w oparciu o art. 365 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, decyzję wstrzymującą oddanie do użytkowania.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij