Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Śnieżka dobrze ocenia I kwartał 2022 r. Wznawia działalność na Ukrainie

Opublikowano: 2022-05-11 08:07:13, przez: admin, w kategorii: Firmy

Grupa Śnieżka w I kwartale 2022 roku skoncentrowała się na umacnianiu swojej pozycji na dwóch głównych rynkach: polskim i węgierskim. Na obu kluczowych rynkach jej przychody znacząco wzrosły. W tym samym czasie zarówno branża farb i lakierów, jak i światowa gospodarka znalazły się pod silną presją. Skutki wojny w Ukrainie mają i prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach.

Fot. Śniezka

Fot. Śniezka

 

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka za pierwsze trzy miesiące 2022 roku sięgnęły 190,0 mln zł i były o 4,0% wyższe niż w I kwartale ub.r. Wzrost ten wsparła sprzedaż w Polsce, wynosząca 137,6 mln zł (+8,7% r/r), oraz na Węgrzech, gdzie kształtowała się na poziomie 34,6 mln zł (+11,7% r/r). Dwa główne rynki odpowiadają obecnie za ponad 90% przychodów. Na skonsolidowanych wynikach zaważyły przychody Grupy z objętego wojną rynku ukraińskiego, które uległy obniżeniu do 8,8 mln zł (-44,2% r/r).

- W zakończonym kwartale utrzymaliśmy nasze udziały rynkowe w Polsce, na naszym najważniejszym rynku. Solidne wyniki sprzedaży osiągnęliśmy na rynku węgierskim. Początek roku dla Śnieżki na kluczowych rynkach uważamy więc za udany, choć wojna w Ukrainie już zostawiła na nim swój ślad poprzez silną presję na nasze wyniki - komentuje Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA.

W I kwartale znaczące wzrosty cen surowców w dalszym ciągu wywierały negatywny wpływ na zyski Grupy. Istotnie wyższe były także koszty finansowe związane ze wzrostem stóp procentowych i tym samym koszty obsługi długu. Tylko częściowo zrekompensował je popyt na produkty marek premium w Polsce. Zysk netto Grupy Śnieżka wyniósł 12,0 mln zł (-30,9% r/r), zysk na działalności operacyjnej 17,8 mln zł (-19,1% r/r), zaś wynik EBITDA 26,6 mln zł (-13,6% r/r). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 11,1 mln zł (-32,0% r/r).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zarząd Śnieżki dobrze ocenia przychody uzyskane w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, lecz podkreśla, że ze względu na sezonowość sprzedaży i niepewną sytuację na rynkach wschodnich nie należy opierać na nich przewidywań na temat niedawno rozpoczętego sezonu wiosna-jesień 2022, zaś wyniki finansowe Grupy powinny być rozpatrywane po zakończeniu całego roku.

Ze względu na wybuch wojny zakład produkcyjny spółki Śnieżka-Ukraina zawiesił czasowo działalność pomiędzy 25 lutego a 11 kwietnia br. Zakład działa ponownie już od miesiąca, choć w ograniczonym zakresie. Fabryka położona jest w Jaworowie (obwód lwowski, ok. 20 km od granicy polsko-ukraińskiej), z dala od działań wojennych. Nie ma przesłanek wskazujących na to, że spółka utraci możliwość dalszego prowadzenia działalności na Ukrainie. Grupa zapewnia też kompleksowe wsparcie swoim pracownikom.

Zarząd przewiduje, że działania wojenne w Ukrainie oraz ekspozycja Grupy na rynki wschodnie będą miały wpływ na przychody, wyniki finansowe oraz marże Grupy w wielu aspektach. Coraz bardziej prawdopodobny scenariusz dla rynku ukraińskiego to co najmniej istotny spadek przychodów i zysków przynajmniej w 2022 roku.

W ostatnim czasie zaszły również zmiany w odniesieniu do innych rynków wschodnich. Rynek białoruski został od I kwartału br. włączony do segmentu „Pozostałe” z uwagi na spadek jego udziałów w przychodach całej Grupy poniżej 2%. Z kolei od marca br. Grupa całkowicie zaprzestała działalności operacyjnej w Rosji, w której uzyskiwała w poprzednich sezonach ok. 1% przychodów.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Trwająca odbudowa gospodarki po pandemii została wstrzymana przez wybuch gwałtownej wojny w Ukrainie, który zaczyna mieć coraz większy wpływ na wszystkie gospodarki świata. Spodziewany spadek tempa wzrostu PKB oraz wzrosty cen to potencjalne wyzwania również dla Grupy. Wśród nich widoczna jest m.in. zwiększona presja kosztowa, w tym dalsza presja na ceny surowców, a także rosnące koszty logistyki. Z kolei wpływ szybkiego zacieśniania polityki monetarnej przełożył się na skokowy wzrost kosztów obsługi zadłużenia i niewykluczone, że w kolejnych kwartałach będzie to jeden z czynników wpływających na spadek siły nabywczej konsumentów. Pierwsze oznaki tego zjawiska, w tym ostrożniejsze niż dotąd podejście do wydatków, są już widoczne w Polsce w badaniach nastrojów konsumenckich.

Dywersyfikacja głównych rynków i doinwestowanie – dzięki prowadzonemu w ostatnich latach największemu w historii Grupy Śnieżka cyklowi inwestycyjnemu – poprawiają bezpieczeństwo Grupy.

– Gospodarka mierzy się z poważnymi wyzwaniami już od ponad dwóch lat – najpierw były to skutki pandemii COVID-19, następnie w efekcie wybuchu wojny w bliskiej nam Ukrainie. Jesteśmy na nie dobrze przygotowani, ale wpływają one na działalność całej naszej branży i uzyskiwane przychody i marże. Obecnie w obliczu zwiększonej niepewności działamy rozważnie i nasze długoterminowe plany obejmują zmniejszanie poziomu wydatków Grupy do poziomu amortyzacji. Jednocześnie w najbliższych latach jako Zarząd zamierzamy rekomendować naszym akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy – podkreśla Joanna Wróbel-Lipa.

 .