Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Domu Pomocy - oferta pracy

Opublikowano: 2022-05-05 21:52:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent do spraw osobowych

1. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 1 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) wykształcenie wyższe o kierunkach: prawo lub administracja,

e) staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy;

f) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe

a) praktyczna znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu:

- ustawy — Kodeks pracy oraz innych aktów prawnych związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, - ustawy o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych. b) doświadczenia w obsłudze programów komputerowych, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowo — technicznych,

c) umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,

d) samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość oraz wysoka kultura osobista,

e) umiejętność pracy pod presją czasu.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

b) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami wynikającymi ze stosunku pracy,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,

e) znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia i obsługi sekretariatu,

f) »konywanie czynności kancelaryjnych (ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej),

g) opracowanie planu urlopów,

h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji,

i) monitorowanie zmian w przepisach prawa i opracowywanie wymaganych przez nich działań,

j) prowadzenie spraw związanych z obsługą ZFŠS,

k) prowadzenie składnicy akt,

l) kontrola przestrzegania przez pracowników regulaminu, instrukcji, zarządzeń.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

l) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu) - przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu — zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wskazujące datę jego rozpoczęcia, ,

5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

7) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim, sporządzone zgodnie ze wzorem do niniejszego ogłoszenia,

8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, sporządzone zgodnie ze wzorem do niniejszego ogłoszenia,

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, sporządzone zgodnie ze wzorem do niniejszego ogłoszenia,

10) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, sporządzone zgodnie ze wzorem do niniejszego ogłoszenia,

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

12) inne dokumenty świadczące o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia z ukończonych szkoleń, certyfikaty, referencje),

13) Dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe w zakresie wykraczającym poza unormowania art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporzqdzenia o ochronie danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w zakresie wykraczającym poza unormowania art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) stanowisko bezpośrednio podległe dyrektorowi;

2) rodzaj umowy — umowa o pracę;

3) stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,

4) czas pracy — pełny wymiar — tygodniowo 40 godzin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

5) praca wymagająca znajomości obsługi urządzeń biurowo-technicznych i informatycznych;

6) praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zachowane są parametry wynikające z przepisów prawa budowlanego (oświetlenie, szerokość drzwi, wysokość, ergonomia stanowiska pracy itp.);

7) bezpośredni kontakt z mieszkańcami, pracownikami, rodzinami i interesantami;

8) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na samorządowym stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

8. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych oraz procedura naboru: 1) dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie DPS w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów, lub

b) przesłać drogą pocztową pod adres: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze — Samodzielny referent do spraw osobowych” w terminie do dnia 09.05.2022 r. do godz. 10.00

2) aplikacje, które wpłyną do DPS po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania;

3) wszystkie dokumenty aplikacyjne muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie; dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski;

4) podczas każdego etapu procedury konkursowej kandydat ma obowiązek okazania do wglądu dokument potwierdzający tożsamość;

5) procedura rekrutacyjna będzie przebiegać następująco:

a) Etap I: przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów; dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności zawartości i formy dokumentów z określonymi w ogłoszeniu o naborze; osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia II Etapu rekrutacji,

b) Etap II: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu z kandydatami spełniającymi wymogi formalne;

6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.erzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń DPS dla Osób Przewlekle

Psychicznie Chorych przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie;

7) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych po nawiązaniu z nim stosunku pracy;

8) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby;

9) dokumenty osób niewybranych w trakcie rekrutacji mogą zostać odebrane osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w ciągu 7 dni, po upowszechnieniu informacji o wynikach naboru. Po tym czasie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne pozyskanie. Wyjątek stanowią dokumenty kandydatów umieszczone w protokole, którzy zakwalifikowani się do II etapu naboru;

10) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny

9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów — reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3) W przypadku zatrudnienia Pani/Pana w wyniku niniejszego naboru, złożone przez Panią/ Pana dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej — 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru

(w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to także dokumentów aplikacyjnych, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych — 5 lat.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 1 8 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobos»łch.

6) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7) Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

8) Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a.

 

 Do pobrania

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij