Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Urzędzie Miasta – oferta pracy

Opublikowano: 2022-01-28 21:07:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.6.2022

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie geodezyjne oraz wyższe,

(wykształcenie średnie geodezyjne nie jest wymagane w przypadku posiadania

wykształcenia wyższego geodezyjnego),

- wymagany profil geodezyjny,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o infrastrukturze informacji przestrzennej, Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,

- umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, swoboda w wypowiadaniu się, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- bieżąca obsługa klientów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BD0T500, GESUT, EGiB,

- weryfikacja i przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych,

- uwierzytelnienie dokumentów tworzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

- przeprowadzanie narad koordynacyjnych z zakresu sytuowania sieci uzbrojenia terenu,

- prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem potrzeb miasta w zakresie spraw geodezyjnych,

- koordynacja i zlecanie opracowań geodezyjnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,

- prowadzenie postępowań administracyjnych, sporządzanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych, zaświadczeń, opinii i wystąpień do właściwych organów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów

o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu

8. pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Do pobrania

Załączniki:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij