Urzędnik - oferta zatrudnienia

Opublikowano: 2022-01-27 17:30:26, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora w Oddziale kontraktu i pozyskiwania projektów własnych

Departamentu Gospodarki Regionalnej

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, finanse lub o kierunku zawartym w obszarze nauk ekonomicznych,

2) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem lub w przypadku braku certyfikatu zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,

7) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

8) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów,

9) znajomość aktów prawnych w zakresie polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej

10) znajomość Programów Interreg Europa lub Interreg Europa Środkowa lub Interreg Region Morza Bałtyckiego lub Funduszy Norweskich i EOG,

11) obywatelstwo polskie,

12) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

13) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

14) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe związane z realizowaniem projektów współfinansowanych w ramach Programów Interreg Europa lub Europa Środkowa lub Funduszy Norweskich i EOG i innych źródeł finansowych, w tym przygotowywanie projektów, wniosków w zakresie m.in. prowadzenia projektów pod względem rachunkowo- finansowym,

2) umiejętność analitycznego myślenia,

3) umiejętność samodzielnego organizowania pracy nad zleconymi zagadnieniami,

4) komunikatywność,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów,

7) umiejętność łatwego przyswajania różnorodnych i często złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarzadzania informacjami i komunikowania się.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

- pozyskiwanie grantów z programów zewnętrznych,

- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów z udziałem Województwa Podkarpackiego,

- opracowanie projektów dokumentów, m. in. wniosków, umów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Podkarpackie,

- prowadzenie rozliczeń finansowych, monitoringu, sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków funduszy krajowych i unijnych z udziałem Województwa Podkarpackiego,

- współpraca z departamentami tut. Urzędu oraz jednostkami podległymi w zakresie zadań Oddziałów,

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów własnych Województwa Podkarpackiego,

- wykonywanie innych poleceń służbowych na poleceń przełożonych, związanych z zakresem działania Oddziału kontraktu i pozyskiwania projektów własnych.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale kontraktu i pozyskiwania projektów własnych Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 

Do pobrania

załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx

załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx

załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx

załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

podinspektora w Oddziale kontraktu i pozyskiwania projektów własnych
Departamentu Gospodarki Regionalnej

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, finanse lub o kierunku zawartym w obszarze nauk ekonomicznych,
2) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem lub w przypadku braku certyfikatu zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
7) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów,
9) znajomość aktów prawnych w zakresie polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej
10) znajomość Programów Interreg Europa lub Interreg Europa Środkowa lub Interreg Region Morza Bałtyckiego lub Funduszy Norweskich i EOG,
11) obywatelstwo polskie,
12) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
14) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe związane z realizowaniem projektów współfinansowanych w ramach Programów Interreg Europa lub Europa Środkowa lub Funduszy Norweskich i EOG i innych źródeł finansowych, w tym przygotowywanie projektów, wniosków w zakresie m.in. prowadzenia projektów pod względem rachunkowo- finansowym,
2) umiejętność analitycznego myślenia,
3) umiejętność samodzielnego organizowania pracy nad zleconymi zagadnieniami,
4) komunikatywność,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów,
7) umiejętność łatwego przyswajania różnorodnych i często złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarzadzania informacjami i komunikowania się.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
- pozyskiwanie grantów z programów zewnętrznych,
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów z udziałem Województwa Podkarpackiego,
- opracowanie projektów dokumentów, m. in. wniosków, umów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Podkarpackie,
- prowadzenie rozliczeń finansowych, monitoringu, sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków funduszy krajowych i unijnych z udziałem Województwa Podkarpackiego,
- współpraca z departamentami tut. Urzędu oraz jednostkami podległymi w zakresie zadań Oddziałów,
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów własnych Województwa Podkarpackiego,
- wykonywanie innych poleceń służbowych na poleceń przełożonych, związanych z zakresem działania Oddziału kontraktu i pozyskiwania projektów własnych.

 

 

 

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3)  kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

 

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale kontraktu i pozyskiwania projektów własnych Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

 

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij