Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka hipoteczna w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w bibliotece - oferta

Opublikowano: 2021-12-01 21:12:55, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Młodszy bibliotekarz

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1)rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników w systemie dwuzmianowym,

2)inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalno edukacyjnych,

3)tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,

4)opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczeń,

5)prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,

6)dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,

7)ochrona zasobów placówki.

Umowa o pracę na czas określony, cały etat, dwie zmiany

Płaca: od 2 800 zł brutto

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne),

2) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

3) znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży,

4) biegła obsługa komputera (m.in.: Word, Excell, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,

5) znajomość programów graficznych,

6) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,

7) kreatywność, otwartość na nowe zadania, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, w tym w soboty,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę

3) praca w Filii bibliotecznej w Rzeszowie,

4) wynagrodzenie zasadnicze 2 800,00 zł brutto,

5) dodatek stażowy,

6) pakiet socjalny.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 14 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów .

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 17 grudnia 2021 r. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostaną udostępnione dobrowolnie jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

5. W przypadku przesłania dokumentów, w których będą zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

7. Dane osobowe objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko, a następnie przez czas wynikający z regulaminu rekrutacji.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

  .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij