Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik cywilny w Straży Granicznej

Opublikowano: 2021-11-24 11:08:19, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

 

Ogłoszenie nr 87504 / 22.11.2021

Starszy Inspektor

Do spraw: naliczania uposażeń funkcjonariuszy w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce pracy

Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

Ważne do 27 grudnia 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 3415,72 zł brutto

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

Sporządzanie list uposażeń oraz list dodatkowych należności funkcjonariuszy na podstawie otrzymanych rozkazów personalnych, decyzji administracyjnych, wniosków bądź innych dokumentów w celu dokonania wypłaty przysługującego funkcjonariuszom uposażenia lub wypłaty innych dodatkowych należności pieniężnych. Dokonywanie sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w otrzymanych dokumentach z danymi wprowadzonymi w programie płacowym i weryfikacja prawidłowości kwot wykazanych środków na listach uposażeń oraz listach dodatkowych należności funkcjonariuszy.

Wprowadzanie na listach uposażeń przerw z tytułu nieobecności w służbie funkcjonariuszy związanych z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich na podstawie otrzymanych e-zwolnień na Portalu PUE ZUS dla płatnika składek, lub innych dokumentów potwierdzających usprawiedliwioną nieobecność w służbie. Sprawdzanie prawidłowości dokonanego w programie płacowym potrącenia z uposażenia za czas niezdolności w służbie oraz weryfikacja prawidłowości zastosowania poprawnych kodów przerw z tytułu nieobecności w służbie.

Sporządzanie zestawienia o wysokości środków pieniężnych potrąconych z uposażenia funkcjonariuszy za czas ich przebywania na zwolnieniu lekarskim w celu przekazania stosownej informacji właściwym kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych. Wykazane w zestawieniu kwoty potrąceń zostaną rozdysponowane na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zastępstwie osób nieobecnych w służbie w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.

Dokonywanie wszelkich potrąceń z uposażenia na podstawie tytułów wykonawczych otrzymanych od Komorników Sądowych, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych uprawnionych osób bądź organów egzekucyjnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie. Sporządzanie stosownych informacji w zakresie podania wysokości osiąganych uposażeń wraz z dodatkowymi należnościami otrzymanymi w konkretnych okresach z rozbiciem na poszczególne miesiące. Zaświadczenia o wysokości pobranych uposażeń mają na celu spełnienie wymogów ustawowych w zakresie udzielania kompletnej informacji w toczących się sprawach egzekucyjnych.

Sprawdzanie prawidłowości naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne na listach uposażeń i listach dodatkowych należności funkcjonariuszy.

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości otrzymanych zarobków, wysokości przychodów, dochodów lub innego rodzaju wypłaconych należności na prośbę funkcjonariuszy. Powyższe dane stanowią niejednokrotnie podstawę do udzielenia długoterminowych kredytów hipotecznych, czy też pożyczek bankowych.

Tworzenie na prośbę przełożonych różnego rodzaju zestawienia z programu płacowego dotyczącego funduszu płac funkcjonariuszy do wykorzystania w celach sprawozdawczych lub sporządzenia planów wydatków lub informacji o przewidywanym wykorzystaniu środków finansowych na dany rok budżetowy.

Przekazywanie archiwiście wytworzonych list uposażeń, list wypłat dodatkowych należności oraz dokumentów źródłowych służących do wypłaty ww. należności w celu dokonania archiwizacji.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe - 3 lata w obszarze naliczania płac,

Znajomość przepisów prawnych: Ustawa o Straży Granicznej, wszelkie rozporządzenia wykonawcze w zakresie obszaru naliczania uposażeń funkcjonariuszy, ustawa o świadczeniach zdrowotnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym;

Umiejętność stosowania przepisów prawnych w praktyce;

Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej;

Samodzielność, sumienność i rzetelność przy realizacji powierzonych zadań;

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

"Nagrody jubileuszowe"

Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dobrą lokalizację

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

 

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

 

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: stanowisko utworzone w celu naliczania uposażeń funkcjonariuszy i innych należności pieniężnych i dokonywania ich wypłaty na listach uposażeń.

CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w systemie podstawowym (godz. pracy od 7.30 do 15.30), praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca związana z obsługa klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak podległych pracowników, praca pod presją czasu.

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - budynek częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety). Brak oznaczeń dla osób niewidmych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: wszelkie obowiązki służbowe wykonywane na zajmowanym stanowisku realizowane są samodzielnie. Niejednokrotnie są to zadania o dużym stopniu skomplikowania i niejednoznaczności z uwagi na różnorodność rodzajów należności i dużej ilości wytworzonych dokumentów, jak również liczbę funkcjonariuszy przebywających na zaopatrzeniu finansowym. Wykonywanie zadań i czynności związanych z naliczaniem uposażeń wymagają dużych umiejętności i samodyscypliny, a techniczna obsługa jest wykonywana w programie płacowym Ft-Płace, którego obsługa wymaga stałego udoskonalania i pogłębiania wiedzy z uwagi na zmieniające się nieustannie przepisy prawne. Pracownik zajmujący się płacami funkcjonariuszy musi znać w stopniu zaawansowanym kluczowe formuły płacowe zastosowane w programie w celu prawidłowego naliczenia uposażeń. Pojawiające się zmiany w przepisach prawnych powodują niejednokrotnie występowanie problemów w programie płacowym co do właściwego sposobu naliczania określonych składników uposażenia. Do poprawnego wykonywania podstawowych obowiązków wymagane jest duże doświadczenie oraz wiedza merytoryczna, która pozwala prawidłowo realizować naliczanie i wypłatę uposażeń oraz dokonywać potrącenia na podstawie otrzymanych elektronicznie e-zwolnień lekarskich udostępnionych na Portalu PUE ZUS. Stanowisko to obarczone jest również koniecznością posiadania dodatkowej wiedzy i doświadczenia z zakresu przepisów prawnych dot. ubezpieczeń zdrowotnych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów dot. zryczałtowanego podatku dochodowego. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowej realizacji podstawowych obowiązków służbowych. Praca na zajmowanym stanowisku wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy, znajomości przepisów prawnych, w tym m.in.: ustawy o Straży Granicznej i innych przepisów wykonawczych w zakresie naliczania uposażeń funkcjonariuszy. Z uwagi na zmieniające się przepisy prawne, niektóre sprawy wymagają konsultacji prawnej oraz konieczności przekazywania informacji przełożonym o sprawach trudnych o dużym stopniu skomplikowania. Częste kontakty z funkcjonariuszami wymagają posiadania wysokiej kultury osobistej oraz dużego stopnia komunikatywności.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: stanowisko wymaga dużej samodzielności, dokładności i umiejętności zorganizowania własnego czasu pracy z uwagi na dużą ilość funkcjonariuszy przebywających na zaopatrzeniu finansowym.Realizacja dokonania wypłaty uposażenia lub innych należności wymaga przestrzegania ściśle określonych terminów i wykonana na najwyższym poziomie fachowości z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych. W przypadkach szczególnie trudnych pracownik przedstawia własne stanowisko lub zasięga opinii prawnej co do przedmiotu sprawy i przekazuje sprawę do oceny przełożonym.

KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: brak.

PLANOWANIE: powyżej 1 roku (udział w planowaniu funduszu płac funkcjonariuszy oraz dodatkowych należności: kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz na lata przyszłe).

Dodatkowe informacje

Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 27.12.2021 r.

W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów wymaganych zaświadczeń (do wglądu).

Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania epidemii SARS-CoV-2.

DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:

http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

 

Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:

http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

 

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:

 

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

 

b) II etap – selekcja właściwa:

 

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

 

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

 

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

 

b) inne narzędzia selekcyjne.

 

Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-05-31

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

 

Aplikuj do 27 grudnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87504"

na adres:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału;

- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

 

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16 673 2254, 2875.

 

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzajui nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;11. Ma Pani/Pan prawo do:

 

uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

żądania ograniczenia przetwarzania danych,

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

żądania usunięcia danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

 

 

Informacje o wymogu podania danych:Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij