Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Inkubator Sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”

Opublikowano: 2021-11-07 20:09:34, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

 

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

 

Do kogo adresowany jest projekt:

 

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 

osoba w wieku 50 lat i więcej,

osoba długotrwale bezrobotna,

osoba z niepełnosprawnościami,

osoba o niskich kwalifikacjach,

kobieta,

oraz

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

 

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Kryteria premiujące:

bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia,

rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa.

 

W ramach projektu oferujemy:

bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł

wsparcie pomostowe przez 12-mcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c

bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości

dodatkowe wsparcie:

zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

materiały szkoleniowe

platforma z dostępem do materiałów

wyżywienie

 

 

Informujemy, że w dniu 17.11.2021 r. rozpoczynamy rekrutację (II tura) do Projektu pn. „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”.

 

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 17.11.2021 r. do 30.11.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w poszczególnych punktach rekrutacyjnych:

 

Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale

Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1

Gmina Czarna – budynek administracyjny przy Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej

Adres: 37-126 Medynia Głogowska 382

Gmina Czudec – budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Czudcu

Adres: 38-120 Czudec, ul. św. Marcina 3

Gmina Lubenia – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – filia w Straszydlu

Adres: 36-042 Straszydle 405

Gmina Krasne – budynek dawnego Domu Ludowego

Adres: 36-007 Malawa 525

Gmina Świlcza – Urząd Gminy w Świlczy

Adres:36-072 Świlcza 168, pokój 211

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek

Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13

 

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 

Kandydat, który dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie dostarcza następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz rekrutacyjny projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:

w wersji papierowej

w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie/komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt). Jeżeli wypełniany jest odręcznie, wymagany jest skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.,

Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego,

Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z późn. zm. – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia, a w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP – w ostatnich minimum 12 miesiącach, wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha) (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) oraz (Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego). Oznacza to, że Uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej – Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego, opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem.

 

 

UWAGA!

 

Każdy kandydat jest zobowiązany dołączyć:

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (jako oryginał) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich pełnych 12 – tu miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, wydane w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia – zgodnie z załączonym wzorem do Formularza rekrutacyjnego – wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

1.0.0.0 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1.1.0.1 Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz Rekrutacyjny

1.1.1 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy

1.1.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych

1.1.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriow premiujących

1.1.4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie KRUS

1.1.5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie

1.1.6 Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przyjętych kryteriach kwalifikacji

1.1.7 Załącznik nr 7 – Oświadczenie_pomoc de minimis

 

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.1.0.2 Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

1.1.0.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

1.1.0.4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

1.1.0.5 Załącznik nr 5 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.6 Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.7 Załącznik nr 7 – Karta oceny doradcy zawodowego

1.1.0.8 Załącznik nr 8 – Karta zbiorcza oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

1.1.0.9 Załącznik nr 9 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

1.1.0.10 Załącznik nr 10 – Lista sektorów wykluczonych

 

 

INNE DOKUMENTY

 

1.1.8 Wzór druku US

1.1.9 Wzór druku ZUS

1.1.10 Wzór druku KRUS

2.1 Umowa uczestnictwa w projekcie

3.0.0.0 Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiebiorczości

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij