Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Pracownik biurowy w Straży Granicznej

Opublikowano: 2021-09-13 18:18:58, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

USTRZYK GÓRNE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

Ogłoszenie nr 84182 / 13.09.2021

Dołącz do nas jako:

Inspektor

Do spraw: prowadzenia obsługi administracyjno-kancelaryjnej w Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych

 

Miejsce pracy

Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych

Ważne do 30 września 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 3257,23 zł brutto

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

Sprawdza poprawność dokumentów jawnych i niejawnych pod względem formalnym, zgodność załączników ze stanem faktycznym w celu podjęcia decyzji o przyjęciu do rejestracji dokumentu, bądź odmowie przyjęcia jeżeli nie zostały spełnione wymogi formalne wynikające z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych

Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały jawne i niejawne, prowadzi urządzenia ewidencyjne, udostępnia i wydaje materiały osobom uprawnionym, porządkuje posiadany zasób materiałów, egzekwuje zwrot materiałów jawnych i niejawnych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prawidłowego obiegu dokumentów. Prowadzi ewidencję referentek i pieczęci w Placówce. Realizuje zadania w zakresie zmian lub znoszenia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w celu realizacji obowiązujących regulacji prawnych. Prowadzi książkę wyznaczania funkcjonariuszy i pracowników do konwojowania przesyłek.

Wykonuje określone czynności pracy kadrowej, a w szczególności prowadzi miesięczne listy obecności, roczne karty ewidencji obecności funkcjonariuszy, miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników, a także rozlicza na bieżąco godziny nadliczbowe pracowników i funkcjonariuszy w celu przekazania danych do WKiS BiOSG, oraz w celu prawidłowego i rzeczywistego rozliczania czasu pracy i służby. Wykorzystuje moduły CBD SG SWK do rozliczania ewidencji kadrowej. Prowadzi rejestr zwolnień lekarskich, sprawdza poprawność ich wypełnienia, rejestruje oraz przesyła do właściwej komórki kadrowej. Na bieżąco nadzoruje zgodność wykorzystywania urlopów przez funkcjonariuszy i pracowników z zatwierdzonymi planami, jak również dba o prawidłowe i terminowe składanie wniosków urlopowych.

Sporządza rozkaz dzienny Komendanta Placówki oraz wypisuje, wydaje i ewidencjonuje polecenia wyjazdu służbowego na podstawie wypisu z rozkazu dziennego w celu zapewnienia możliwości rozliczenia się funkcjonariuszy i pracowników z delegacji służbowych.

Obsługuje system CBD SG SWK w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem. Na bieżąco korzysta z systemu CBD SG SWK w zakresie weryfikacji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników placówki, wykorzystuje te dane w ramach prowadzonej dokumentacji oraz nadzoruje poprawność wprowadzanych danych w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ,przesyła do rewidenta w ramach systemu CBD SG SWK propozycji poprawek czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników zgodnie z posiadanym upoważnieniem

Realizuje wytwarzanie dokumentów powierzonych przez Komendanta Placówki oraz kompletuje i przedkłada do podpisu przełożonemu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce. Opracowuje zestawienia, meldunki i sprawozdania z zakresu działalności kancelarii ogólnej oraz inne zlecone przez komendanta Placówki i przesyła do właściwych adresatów.

Prowadzi obsługę pokoi gościnnych Placówki polegającą na prowadzeniu książki meldunkowej osób korzystających z pokoi gościnnych i internatowych, wypisywaniu faktur Vat, obsługi kasy fiskalnej w celu potwierdzenia i udokumentowania opłat pobieranych od gości za korzystanie z pokoi gościnnych

Współpracuje z Archiwum Zakładowym BiOSG w zakresie przyjmowania, przechowywania i przesyłania dokumentów archiwalnych. W ramach komisji klasyfikuje dokumenty niearchiwalne przechowywane w kancelarii ogólnej placówki, sporządza dokumentację w tym zakresie i przesyła ją do właściwej komórki BiOSG celem zatwierdzenia protokołów. Na bieżąco rozlicza urządzenia ewidencyjne z posiadanych dokumentów jawnych i niejawnych.

 

wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy administracyjno-biurowej

znajomość Decyzji Komendanta Głównego SG w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz w sprawie wprowadzenia JRWA

znajomość Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klazul tajości

znajomość obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy i służby oraz umiejętność ich stosowania w praktyce

umiejętność obsługi komutera w zakresie pakietu biurowego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

wymagania dodatkowe

Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej

przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych

przeszkolenie z ochrony danych osobowych

umiejętność obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

"Nagrody jubileuszowe"

Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

 

Warunki pracy

WARUNKI PRACY ORAZ MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:Praca biurowa – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze w PSG w Ustrzykach Górnych (wyjazdy służbowe).Narzędzia i materiałypracy: w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner (praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin). Budynek nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

CZAS PRACY:system jednozmianowy (godz. pracy od 07.00 do 15.00).

 

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno - administracyjnej placówki,m.in. przyjmowania, ewidencjonowania dokumentów niejawnych i jawnych, koordynowania obiegu dokumentów niejawnych oraz spraw związanych z prowadzeniem ewidencji osobowej, czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników. Stanowisko to jest również elementem wspierającym system informacji i wzajemnej komunikacji pomiędzy Komendantem Placówki a pozostałymi funkcjonariuszami i pracownikami.

 

Dodatkowe informacje

Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 30.09.2021 r.

W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów wymaganych zaświadczeń (do wglądu).

Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania epidemii SARS-CoV-2.

DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:

http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

 

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

b) inne narzędzia selekcyjne.

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia dokumentu potwiedzającego przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych

kopia dokumentu potwiedzającego przeszkolenie z ochrony danych osobowych

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

 

Aplikuj do 30 września 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84182"

na adres:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału;

- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

 

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16 673 2254, 2077, 2875.

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;

 

5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;

 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;

 

7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;

 

8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzajui nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;

 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;

 

11. Ma Pani/Pan prawo do:

 

uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

żądania ograniczenia przetwarzania danych,

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

żądania usunięcia danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Wzory oświadczeń
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij