Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Przedświąteczny Podkarpacki Bazarek w Boguchwale

Sesja sejmiku województwa podkarpackiego (30 sierpnia 2021 roku)

Opublikowano: 2021-08-29 16:30:32, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w poniedziałek (30 sierpnia 2021 roku) o godzinie 11 00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego 24 czerwca 2019 roku

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego NR XXXV/553/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Łańcut.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Radymno w 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy w/w liniami”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21 z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Boguchwale do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie miasta Stalowa Wola.

23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa podkarpackiego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Podkarpackiego/Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w realizacji projektu grantowego pn. „Popojutrze 2.0 – Kształcenie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”.

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ( kontynuacja WPPPwR na lata 2014-2020)”.

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030,

34. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej.

35. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku”.

36. Informacja o spełnieniu warunku podstawowego Celu Polityki 3 na poziomie regionalnym w zakresie opracowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030,

37. Informacja - Prezentacja projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP),

38. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

39. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego za II kwartał 2021 roku.

40. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2020.

41. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

42. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVIII sesji.

43. Interpelacje i zapytania radnych.

44. Wnioski i oświadczenia radnych.

45. Zamknięcie sesji.

 

 

01_porzadek_obrad.pdf

03_Projekt_Uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_S....pdf

03_1_Stanowisko_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_związku_z_rozprzestrzeni....pdf

04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XXII_393_16_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25.04.2016r..pdf

05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXXV_553_21_z_dnia_29_marca_2021_r..pdf

06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Łańcut.pdf

07_US_ws_ udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Komańcza.pdf

08_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Radymno_w_2021_roku.pdf

09_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Miastu_Radymno_w_2021_roku.pdf

10_US_ ws_udzielenia_pomocy_finansowej_w_formie_dotacji_celowej_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania_pn._„Rewitalizacja.pdf

11_US_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVIII61721_w_spr_udz_pom_finans_.pdf

11_1_zal_do_uchwaly_2021_SSRW.pdf

12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego.pdf

13_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien.pdf

13_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie.pdf

13_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie_zalaczniki.pdf

13_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_1.pdf

13_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_2.pdf

13_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_3.pdf

14_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien-2.pdf

14_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_2_zalacznik_.pdf

15_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_wpf.pdf

15_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf

15_1_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf

15_1_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_2.pdf

15_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf

15_4_ objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf

15_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf

16_US_ws_ustalenia_maksymalenej_wysokości_pozyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf

17_zmieniająca_uchwałę_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiegow_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf

17_1_Wykaz_Beneficjentów_którym_została_udzielona_dotacja_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_zal_01.pdf

18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza I.pdf

18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza_I_załącznik.pdf

19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf

20_US_ws_ wyrażenia_zgody_na dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Brzozów.pdf

21_US ws_wyrazenia_zgody_na_dokonanie_zwrotu_nieruchomosci_połozonej_w Boguchwale.pdf

22_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Stalowa_Wola.pdf

22_1_układ komunikacyjny Stalowa Wola i DW 871.pdf

23_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinków_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Nisko.pdf

23_1układ komunikacyjny Nisko i DW 872.pdf

24_US_ws_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka_drog_ na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf

25_projekt_Uchwaly_Sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_KSW1_w_Rzeszowie.pdf

26_US_ws_zmian_w_Statucie_KSW_Nr_2_w_Rzeszowie.pdf

27_US_wyrażenia_woli_uczestnictwa_WP_MSCKZiU_w Rzeszowie_w_realizacji_projektu_grantowego.pdf

28_US_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego.pdf

29_projekt_uchwały_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w zakresie_ przeciwdziałania_ narkomanii_zanonimizowana.pdf

30_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_pomocy_społecznej_zanonimizowana.pdf

31_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_zanonimizowana.pdf

32_projekt_uchwały_w_sprawie _rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_systemu_pieczy_zastępczej_zanonimizowana.pdf

33_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_działań_na_rzecz_osób_niepełnosprawnych_zanonimizowana.pdf

34_Informacja dot. działań podejmowanych przez departamenty które wpisaują się w tematykę Konwencji Karpackiej za 2020 rok_29.07.2021.pdf

Pobierz plik (34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf) 34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf

34_2_Zał.2 Konwencja Karpacka - Informacja nt PROW za 2020 r..pdf

35_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku.pdf

35_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku_załącznik.pdf

36_Informacja_o_spełnieniu_warunku_podstawowego_Celu_Polityki_3_na_poziomie_regionalnym_w_zakresie_opracowania_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Transportu.pdf

37_Prezentacja_projekt_RSI_WP.pdf

37_1_Regionalna Strategia Innowacji WP na lata 2021-2030 Projekt.pdf

38_Sprawozdanie_z_wjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_WP_oraz_pracowników UM_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_przez_UMWP.pdf

39_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał 2021.pdf

40_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020(1).pdf

40_1_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._1 (2).pdf

40_2_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._2(3).pdf

40_3_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz.3(4).pdf

40_4_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_02(5).pdf

41_informacja_z_działalności_Zarządu_15.06_.pdf

42_INF o realizacji uchwał XXXVIII sesji.pdf

Dodatkowe materiały

 

 

 

US_przystąpienia_WP_do_realizacji_projektu_pn.Gospodarka_odpadami_transfer_dobrych_praktyk_z_WP_na_Zakarpacie.pdf

157 kB

2021-08-23 12:24

US_ws_zmieniająca_uchwałę_w sprawie_określenia_dochodów_gromadzonych_przez_wojewódzkie_oświatowe_jednostki_budżetowe.pdf

107 kB

2021-08-23 12:25

US_zmieniająca_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf

164 kB

2021-08-23 12:25

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij