Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej. Projekt Pasja Biznesu

Opublikowano: 2021-08-09 07:51:06, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Projekt „Pasja Biznesu” - dotacje na zakładanie firm na Podkarpaciu

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o  terminie rekrutacji do DRUGIEJ edycji projektu „Pasja Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. do godz. 15:00.

 

Cel Projektu

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w grupie osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących w wieku 30 lat i więcej na obszarze Województwa Podkarpackiego poprzez udzielenie 81 dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 90 Uczestników Projektu.

 

Projekt  adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)

z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).

Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

- bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).

- osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,

- rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,

- rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,

- reemigrant lub imigrant.

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

– rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,

– rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

bezpłatne wsparcie szkoleniowe:

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wymiarze 40h,

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- dodatkowe wsparcie:

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

- dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

- bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.

- finansowe wsparcie pomostowe

Pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi  projektu w formie comiesięcznej transzy

w kwocie 2 600,00 złwsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe    wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 81 Uczestnikom projektu (w ramach 3 edycji rekrutacji), w tym: I i II edycja – 54 osób, III edycja – 27 osób

Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Ze względu na pandemię koronawirusa, zaleca się aby DOKUMENTY REKRUTACYJNE  dostarczać na adres  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul Szopena 51, Rzeszów  w kopercie z adnotacją PASJA BIZNESU:

za pośrednictwem poczty /kuriera (forma preferowana)

osobiście pozostawić w skrzynce na listy w siedzibie tutejszej agencji w trakcie trwania rekrutacji

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE II EDYCJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załączniki:

zal_1_Formularz_rekrutacyjny

zal_2_Status kandydata na rynku pracy

zal_3_Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia

zal_4_Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika

zal_5_Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS

zal_6_Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością

zal_7_Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta

zal_8_Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na 1 osobę

zal_9_Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie

zal_10_Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych –wzór-wniosku-do-zus-druk-us-7 , wzór-druku-us-7 .

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1.Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie zobowiązana do podpisania i złożenia:

zal_11_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.KARTY OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

zal_12 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego

zal_13_Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

zal_14_Karta oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym

3.UMOWA SZKOLENIOWA

zal_15_Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij