Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Praca dla urzędnika

Opublikowano: 2021-07-23 23:51:22, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

ROPCZYCE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Burmistrz Ropczyc ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta

w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach oferta - znak: UM 2/2021

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze według wymienionych niżej zasad i kryteriów:

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Ropczycach; ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

2.Przynależność stanowiska pracy do komórki organizacyjnej: Referent w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce 2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

3) praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, kontakt ze stronami urzędu, praca w terenie, 4) z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony — na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.

4.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, hydrotechnika, melioracja, inżynieria środowiska.

6) udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w organach administracji publicznej (w szczególności: urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich) lub w instytucjach ochrony środowiska (w szczególności: Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej) lub Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,

7) znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, 8) znajomość ustawy prawo wodne,

9) znajomość ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego. 10) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym

5. Wymagania dodatkowe:

l) komunikatywność,

2) umiejętność interpretowania przepisów prawnych, 3) umiejętność współpracy z ludźmi oraz instytucjami, 4) znajomość obsługi komputera — pakiet biurowy.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

l) prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów decyzji związanych z rozstrzyganiem sporów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,

2) wyznaczanie na części nieruchomości przyległej do wód dostępu do wody umożliwiającego to korzystanie,

3) współdziałanie z komórką do spraw zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią lub suszą,

4) przygotowanie projektów opinii do wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym dotyczących dotacji na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym,

5) współpraca z powiatowymi i wojewódzkimi organami działającym w zakresie gospodarki wodnej ,

6) przygotowanie projektów opinii odnośnie wysokości cen taryf wody i kanalizacji dla mieszkańców gminy,

7) przygotowanie programów w zakresie gospodarowania wodami w obliczu susz i wodami opadowymi dla potrzeb mieszkańców;

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia niezbędne:

l) list motywacyjny

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór załącznik nr I do ogłoszenia),

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających vwmagany staż pracy, np. zaświadczenie o zatrudnieniu),

5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia), 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze - w przypadku dobrowolnego podania danych niewymienionych w ogłoszeniu o naborze (wzór - załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),

10) kserokopie dokumentów w zakresie objętym wymaganiami niezbędnymi i dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),

8. Termin i miejsce składania wniosków:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy UM 2/2021— Referent w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa”.

Należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce (biuro podawcze lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, w terminie do dnia 26 lipca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Ropczycach po 'Wżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Informacje inne:

l) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

2) Po wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, z każdym z nich będzie w tut. Urzędzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni, w sposób odpowiedni do wskazanych w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — danych kontaktowych.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.ropcąvce.eu w dziale ogłoszenia, informacje — wolne miejsca pracy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego 1.

4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do:

a) przedłożenia oryginałów dokumentów wymienionych w pkt 3-4 oraz pkt 9-10, w celu uwierzytelnienia kopii,

b) dostarczenia oryginału ważnej informacji o niekaralności wydanej przez Krajowy Rejestr Karny, c) orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy (wydanego przez lekarza medycyny pracy na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania),

5) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w kadrach (p. 104) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

6) Dokumenty nieodebrane, o których mowa powyżej zostaną zniszczone.

9. Dane osobowe — klauzula informacyjna dla kandydata

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuję, że:

l) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce. ul. Krisego l . 39-100 Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510 reprezentowana przez Burmistrza Ropczyc.

2) Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora. 3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie:

a) art. 6 ust. I lit. a RODO (dobrowolna zgoda) — w przypadku podania danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa;

b) art. 6 ust. I lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) oraz art. 221 ustawy Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t, j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

4) Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ropczyce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.

5) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone Panu/i lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

7) Przysługuje Panu/i prawo: a) dostępu do treści swoich danych— na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania — na podstawie art. 16 RODO, c) ograniczenia przetwarzania — na podstawie art. 18 RODO.

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. I lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. — RODO.

10) Podanie przez Pana/ią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, fakt ich nie podania nie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w naborze.

Il) Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy. (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia. (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij