Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dotacje na założenie dziełaności gospodarczej. Projektu „Młodzi na swoim”

Opublikowano: 2021-07-01 13:45:51, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Dotacje na zakładanie małych firm - projekt „Pasja Biznesu”

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 01.07.2021 r. do 20.07.2021 r.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

– szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 40h;

– zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe;

– bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł;

– finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 – ciu miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

1.2_Regulamin rekrutacji uczestników

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

zał._1_Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

zał._2_Oświadczenie o utracie zatrudnienia

zał._3_Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

zał._4_Oświadczenie ws. wielokrotnego uczestnictwa w Projekcie

zał._5_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

zał._6_Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnością

zał._7_Wzór wniosku do ZUS (druk US-7)

zał._8_Zaświadczenie o pobieraniu nauki

zał._9_Karta oceny weryfikacji formalnej formularza rekrutacji

zał._10_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

zał._11_Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

zał._12_Karta oceny predyspozycji kandydata

zał._13_Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

zał._14_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

zał._15_Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

zał._16_ Pakiet dla miast średnich_lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach PO WER kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

Osoby bezrobotne niezarejestrowane oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.