Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w policji (urzędnik cywilny)

Opublikowano: 2021-04-07 08:54:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

35-025 Rzeszów Jagiellońska 13

Ogłoszenie nr 76681 / 07.04.2021

Inspektor

Do spraw: ds. obiegu poczty jawnej i archiwizacji Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Miejsce pracy

Rzeszów Jagiellońska 13

Ważne do 18 kwietnia 2021 r.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

1. Obsługa obiegu poczty i dokumentacji służbowej oraz procesu archiwizacji w ramach KMP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa i pragmatyką służbową przetwarzania w/w dokumentacji.

2. Realizuje czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania, w tym dokonuje rejestracji w urządzeniach i systemach teleinformatycznych.

3. Realizuje czynności związane z archiwizacją dokumentacji zakończonej w celu jej właściwego zabezpieczenia i przygotowania do przekazania na stan składnicy akt.

4. Zapewnia ochronę przetwarzanym dokumentom przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub utratą w celu zabezpieczenia informacji prawnie chronionych.

5. Udziela informacji i wsparcia funkcjonariuszom oraz pracownikom w zakresie obiegu dokumentacji służbowej i procesu archiwizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego zakresu czynności.

7. Na polecenie Naczelnika Wydziału ds. OIN wspiera poszczególne komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Rzeszowie w zakresie zadań wymienionych powyżej w celu zapewnienia niezakłóconego procesu archiwizacji i obiegu dokumentacji służbowej.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok administracja publiczna

1. terminowość i dyscyplina pracy

2. znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym,

3. znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi

4. umiejętność współpracy z innymi pracownikami

5. znajomość ustawy o służbie cywilnej

6. znajomość ustawy o Policji

7. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe

- Praca w jednostkach policji

- Praca związana z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca kancelaryjno – biurowa

Ośmiogodzinny system pracy

Wysiłek fizyczny związany z porządkowaniem i opracowywaniem dużej ilości dokumentów

 

Dodatkowe informacje

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, (świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy)

- kopie innych dokumentów (kopia poświadczenia bezpieczeństwa)

 

Aplikuj do 18 kwietnia 2021

na adres:

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 13

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

478213360,478213467,

Dokumenty należy złożyć do: 18.04.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

w Rzeszowie z siedzibą na ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów;

Ponadto kontakt z administratorem możliwy jest w następujący sposób:

poprzez elektroniczną skrzynkę email: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl,

telefonicznie : sekretariat (17) 858-3305.

Inspektor ochrony danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się

z wyznaczonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie inspektorem ochrony danych pod adresem email iod.rzeszow@rz.policja.gov.pl lub telefonicznie : (17) 858-3363.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym celu:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w KMP w Rzeszowie a następnie archiwizacji dokumentów zgodnie z

Zarządzeniem nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeksu pracy ,

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

o służbie cywilnej oraz wspomniane powyżej Zrządzenie nr 93 MSWiA z dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij