Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w policji - stanowisko cywilne

Opublikowano: 2021-03-03 09:43:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

35-025 Rzeszów Jagiellońska 13

 

Ogłoszenie nr 75240 / 03.03.2021

Główny Specjalista do spraw: Zespołu ds. Osobowych Wydział Kadr i Szkolenia

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

Rzeszów Jagiellońska 13

Ważne do 15 marca 2021 r.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

- Ewidencjonuje elektronicznie czas pracy i absencje pracowników

- Prowadzi akta osobowe pracowników

- Wprowadza i aktualizuje dane osobowe pracowników cywilnych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji

- Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem (w tym przeprowadzanie naborów do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych), trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

- Ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych

- Realizuje i nadzoruje przebieg: opisu stanowisk pracy i wartościowania oraz służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej

- Przygotowuje akta osobowe i spisy zwolnionych pracowników

- Ewidencjonuje i prowadzi zgłoszenia do ubezpieczeń

- Przeprowadza nabory do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy co najmniej 3 lata w komórce kadrowej administracji publicznej

Umiejętność interpretacji przepisów prawnych w zakresie ich stosowania

Znajomosć ustawy o służbie cywilnej

Znajomosć ustawy o Policji

- Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

- Znajomość przepisów prawa pracy

- Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych oraz programu Płatnik

- Wiedza z zakresu prowadzenia akt osobowych

- Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole

- Terminowość i dyscyplina pracy

- Wysoka kultura osobista

- Łatwość komunikacji,

- Umiejętność obsługi komputera,

- Umiejętność redagowania pism,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

-weryfikacje ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

-test wiedzy,

-rozmowa kwalifikacyjna,

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 15 marca 2021

na adres:

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

478213360,478213467

Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w Rzeszowie z siedzibą na ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów;

Ponadto kontakt z administratorem możliwy jest w następujący sposób:

poprzez elektroniczną skrzynkę email: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl,telefonicznie : sekretariat (17) 858-3305.Inspektor ochrony danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie inspektorem ochrony danych pod adresem email iod.rzeszow@rz.policja.gov.pl lub telefonicznie : (17) 858-3363.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym celu:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w KMP w Rzeszowie a następnie archiwizacji dokumentów zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeksu pracy , ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz wspomniane powyżej Zrządzenie nr 93 MSWiA z dnia 17 grudnia 2007r.Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do ograniczenia przetwarzania danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Informacje o wymogu podania danych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

 

Automatyczne przetwarzanie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij