Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pierwsze spotkanie Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej nowej kadencji

Opublikowano: 2021-01-15 11:15:57, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Współpraca nauki i biznesu.

Pierwsze spotkanie Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej nowej kadencji

 

17 grudnia br. Senat Politechniki Rzeszowskiej powołał członków Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Pierwsze spotkanie władz uczelni z członkami nowo powołanej Rady Uczelni odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej 14 stycznia br.

 

 

Przewodniczącą Rady Uczelni na kolejną kadencję została Beata Rapa, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki. Pozostali członkowie Rady Uczelni to: Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, Jan Sawicki, prezes Zarządu Safran Transmission Systems Poland Sp. Z o.o, prof. dr hab. inż. Marek Orkisz z Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski z Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym oraz Kamil Chohura, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.

 

W spotkaniu udział wzięli również rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosław Sęp, prorektor ds. nauki prof. PRz Lesław Gniewek, prorektor ds. studenckich prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. kształcenia prof. PRz Iwona Włoch.

 

Rada uczelni jest organem uczelni publicznej wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej powszechnie "konstytucją dla nauki" i jest jednym z punktów nowej ustawy. W skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego

 

Do zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego), monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

 

Członkowie Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej spoza wspólnoty uczelni:

 

Beata Rapa – absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Ukończyła Leadership Academy organizowaną przez Harvard Business School. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru zarządzania, organizowanych m.in. przez: BTC, Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Kontrakt OSH, Krool Mehr Licht, Achieve Global, Bank Centralny Grecji. Pracowała w ING Banku Śląskim. Była dyrektorem Regionu Południowo-Wschodniego BGŻ z siedzibą w Rzeszowie, który swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Była dyrektorem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Obecnie jest dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki.

 

Adam Hamryszczak – ukończył studia z zakresu administracji na UMCS w Lublinie oraz prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, a od 2008 r. w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim, najpierw w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, następnie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. jako dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2015. W 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015–2019 pracował jako podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od 2019 r. jest prezesem Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka.

 

Jan Sawicki – prezes Zarządu Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o., należącej do międzynarodowej Grupy Safran, jednego z największych na świecie producentów branży lotniczej i aeronautycznej. W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (specjalność lotnictwo, specjalizacja "budowa płatowców"). W 1986 r. rozpoczął pracę zawodową w przemyśle lotniczym jako inżynier konstruktor w firmie WSK PZL-Krosno, zajmującej się produkcją szybowców i podwozi lotniczych. W latach 1996–2013 pracował w firmie Goodrich Landing Gear, będącej jednym z dwóch największych na świecie producentów podwozi lotniczych, zajmując stanowiska od kierownika projektów, przez dyrektora logistyki, po dyrektora naczelnego. W 2014 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Safran Transmission Systems Poland, które zajmuje do dzisiaj. Czynnie uczestniczył w powiększaniu inwestycji Grupy Safran na Podkarpaciu, budowie nowego zakładu Safran Aircraft Engines Poland w Sędziszowie Młp. oraz zakładu Aero Gearbox International w Ropczycach. W tym okresie kontynuowana i rozwijana była też owocna współpraca firmy z polskimi uczelniami, w tym z Politechniką Rzeszowską.

 

Członkowie Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej ze wspólnoty uczelni:

 

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał w 1985 r. stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego. W 1999 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. Marek Orkisz zajmuje się teorią i konstrukcją silników lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. W latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, w latach 2008–2012 prorektora ds. rozwoju, a w latach 2012–2016 rektora Politechniki Rzeszowskiej. Do 30 grudnia 2020 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, której utworzenia był inicjatorem (przekształcenie z Katedry Samolotów i Silników Lotniczych). Prof. Marek Orkisz jest pomysłodawcą powołania przy radach wydziałów Politechniki Rzeszowskiej rad gospodarczych skupiających przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Jest także współinicjatorem powstania w Rzeszowie Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej oraz budowy na Podkarpaciu europejskiej infrastruktury badawczej "ELA-MAT Podkarpackie" (Europejskie Laboratorium Badań Materiałowych dla Potrzeb Energetyki Opartej na Fuzji Termojądrowej). Jest również kierownikiem projektów rozwojowych dotyczących budowy motoszybowca: nowej generacji AOS-71 (projekt wyróżniany nagrodami w kraju i za granicą) napędzanego silnikiem elektrycznym oraz jego modyfikacji zasilanej wodorowym ogniwem paliwowym AOS-H2. Ponadto był kierownikiem i/lub realizatorem 23 projektów badawczych (własnych, promotorskich, rozwojowych, Inicjatywy Technologicznej, 7. Programu Ramowego UE, funduszy strukturalnych, projektów badań stosowanych). W latach 2005–2020 był członkiem pierwszej Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a w latach 2005–2019 członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – absolwent Politechniki Rzeszowskiej, profesor nauk technicznych, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczący Rady Dyscypliny "Inżynieria Lądowa i Transport" na tej uczelni. Jego działalność naukowa obejmuje: wdrożenie nowych materiałów konstrukcyjnych do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu, badania, diagnostykę i monitoring obiektów infrastruktury transportu, trwałość infrastruktury transportu w cyklu życia, projektowanie i budowa infrastruktury transportu spełniającej wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym. Kierownik wielu projektów badawczych (NCBiR, PARP) oraz usług badawczych świadczonych dla administracji i firm działających w obszarze infrastruktury transportu. Prof. T. Siwowski prowadzi zajęcia dydaktyczne na Politechnice Rzeszowskiej na wszystkich poziomach i we wszystkich formach studiów wyższych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych, a także podstaw infrastruktury transportu i historii transportu. Prof. T. Siwowski prowadzi aktywną działalność projektową i konsultingową w zakresie projektowania i zarządzania infrastrukturą transportu (www.promost.pl). Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych. Zarządzał budową kilku dużych mostów, a także kierował i prowadził nadzory naukowe przy budowie dużych mostów. W swoich projektach mostowych wdrażał innowacyjne rozwiązania, opracowane w ramach projektów badawczych realizowanych na PRz. Jest członkiem Rady Naukowej GDDKiA, przewodniczącym KT nr 329 PKN, wiceprzewodniczącym ZG ZMRzP, aktywnym członkiem wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i technicznych, m.in.: SITK RP, PZiTB, ZMRz, ASCE, ECCS, IABSE, IABMAS, oraz członkiem rad naukowych krajowych i czasopism branżowych (m.in. "Drogownictwo", "Mosty"). Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe prof. T. Siwowski otrzymał wiele nagród, w tym prestiżowe Medal Wasiutyńskich, Nagrodę W. Żenczykowskiego, Nagrodę E. Malinowskiego, kilka nagród rektora PRz oraz kilka odznaczeń państwowych i zawodowych.

 

Prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (rocznik 1988), z którym związany jest zawodowo od 1988 r., przechodząc kolejne szczeble kariery, począwszy od stanowiska asystenta stażysty, po profesora. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1991 r. w Instytucie Chemiczno-Technologicznym im. D.I. Mendelejewa w Moskwie, a stopień doktora habilitowanego w 2005 r. na Politechnice Łódzkiej. W 2016 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych, a w kadencji 2012–2016 prodziekana ds. nauki Wydziału Chemicznego PRz. Ponadto pełnił funkcje m.in.: przedstawiciela WCh PRz ds. Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 2008–2012, pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia w latach 2008–2012 i 2012–2016, pełnomocnika dziekana ds. realizacji projektu pt. "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej" w punkcie "Modernizacja infrastruktury Wydziału Chemicznego", przewodniczącego Komisji Opiniodawczej ds. Dorobku Naukowego w latach 2014–2016. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1986 r. W kadencjach 2007–2009 i 2010–2012 był przewodniczącym, a w kadencjach 2013–2015 i 2016–2018 wiceprzewodniczącym Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2013 r. do chwili obecnej Członek Rady Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza", przewodniczący Rady Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska w latach 2011–2017. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół zagadnień związanych z preparatyką nowych katalizatorów i badaniem różnych reakcji katalitycznych, w tym w szczególności syntezy ligandów polikleszczowych, kompleksów wybranych metali organicznych przejściowych (Cr, Co, Cu, Pd) i reaktywnych materiałów organicznych i nieorganicznych na potrzeby katalizy i syntezy organicznej oraz katalitycznych przemian związków epoksydowych oraz różnych reakcji sprzęgania C-C i C-N. Popularyzator nauczania chemii wśród uczniów wszystkich szczebli szkół, organizator pokazów chemicznych i warsztatów dla uczniów oraz pokazów w ramach m.in. różnych pikników naukowych organizowanych w regionie podkarpackim.

 

  .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij