Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Działka inwestycyjna w Jasionce na sprzedaż

Opublikowano: 2021-01-12 08:20:54, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

POWIAT RZESZOWSKI.

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Jasionce, gmina Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 1867/332 o powierzchni 0,6538 ha, powstałej z podziału działki 1867/96 objętej księga wieczystą RZ1Z/00141136/8.

Działka położona jest w południowo-zachodniej części Jasionki gm. Trzebownisko, przy drodze wojewódzkiej nr 869 w rejonie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka’. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zakład produkcyjny BorgWarner, droga wojewódzka oraz tereny niezabudowane. Działka jest o kształcie trapezowym, wydłużonym, niezabudowana, nieutwardzona, nieogrodzona  i nieuzbrojona. Dojazd bezpośredni do nieruchomości prowadzi od drogi wojewódzkiej nr 869. Przez północno-zachodnią część nieruchomości przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr VI/45/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r., I zmianą w/w planu zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r, II-gą  zmianą w/w planu zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXII/182/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz III zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., działka nr ewidencyjny 1867/332 położona w Jasionce znajduje się w części terenu oznaczonego symbolem 1ZP – t.j. tereny zieleni urządzonej, pozostała część działki od strony północnej znajduje się poza planem.

 

W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem dr (trwa procedura zmiany użytku na Bi).

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działek wynosi: 420 000 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia tysięcy).

Wadium wynosi: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści  tysięcy 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi 4 200 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 roku, o godz. 9ºº

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego  PKO BP S.A. Oddział Rzeszów 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 roku.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.

     

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.                                           

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (017) 850 17 12.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij