Powiat Rzeszowski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie - ogłoszenie o wyłożeniu

Opublikowano: 2020-12-26 18:10:40, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXVII/750/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2020 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.erzeszow.pl. Wyjaśnienia do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021 r., o godz. 10.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 9.30 dnia 13 stycznia 2021 r. na adres e-mail:sekretariat@brmr.erzeszow.pl.

 

Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Biura; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostały podane w Regulaminie uczestnictwa w spotkaniu online dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zamieszczonym na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa/Aktualności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

( - )

Tadeusz Ferenc

 

MATERIAŁY

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij