Powiat Rzeszowski

Tarcza Antykryzysowa 6.0 (branżowa) na Podkarpaciu. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie pensji

Opublikowano: 2020-12-20 21:37:43, przez: admin, w kategorii: Biznes

Od 19 grudnia 2020 r. pracodawcy z 41 branż mogą składać wnioski, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 – Tarczy branżowej.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc składa się wyłącznie elektronicznie, do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

Wejdź na stronę: www.praca.gov.pl

 

wybierz panel: Tarcza antykryzysowa

 

kliknij: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMPP) – 15gga

 

przeczytaj informację, regulamin, pobierz pliki i wypełnij. W polu adresat wniosku, podaj: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

 

Do wniosku przedsiębiorca powinien załączyć:

- wykaz pracowników (wzór dostępny na stronie praca.gov.pl),

- pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik (pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do prowadzenia sprawy w zakresie wniosku w szczególności podpisania umowy, zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń oraz składania rozliczenia),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

 

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku

O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje kompletność i prawidłowość jego złożenia. Pracownik WUP skontaktuje się z przedsiębiorcą w przypadku konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku. Wszelkie pytania prosimy kierować  mailowo na adres e-mail: tarcza@wup-rzeszow.pl

 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

O wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020r., wg danych zawartych
w rejestrze REGON prowadzili przeważającą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (2007), jako rodzaj przeważającej działalności niżej wymienionymi kodami.

 

Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę:

 

- zanotowany spadek przychodów, z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku spadł o 40% w następstwie wystąpienia COVID-19
w stosunku do przychodu z miesiąca poprzedzającego lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego,

- nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 roku, z wyjątkiem gdy zawarli umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, w rozumieniu prawa upadłościowego,

- nie prowadzenie względem przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 

Wysokość dofinansowania:

- 2 000 zł do jednego 1 etatu pracowniczego miesięcznie (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług od której istnieje obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

- przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie przekazywane będzie w transzach miesięcznych.

 

Świadczenie nie przysługuje:

 

- do wynagrodzenia pracownika, który został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

- do wynagrodzenia pracownika, który w miesiącu poprzedzającym uzyskał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

- do wynagrodzeń pracowników za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta
z innej formy dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19 (na podstawie art. 15g, 15gg, 15zzb).

 

Skorzystanie przez przedsiębiorcę, w poprzednich miesiącach z dofinansowania wynagrodzeń danego pracownika w ramach artykułu 15g lub 15 gg ustawy
z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach (…) - nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia w ramach art. 15gga.

 

Obowiązki przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy:

- niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;

- powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;

- rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;

- zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;

- poddanie się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Kontakt: telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu7:30 – 15:30

- 17 747 06 60

- 17 74 70 659 

- 17 74 70 657

e-mail: tarcza@wup-rzeszow.pl

 

Symbol kodu PKD i nazwa działalności uprawniający do wsparcia w ramach art. 15gga - WUP

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna Pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij