Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Przedświąteczny Podkarpacki Bazarek w Boguchwale

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Opublikowano: 2020-12-06 13:02:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystenta w wysokości do 100%  kosztów ich realizacji. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do wojewody w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest składany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy/powiatu, na terenie której będą realizowane usługi asystenta, lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia wniosku

w postaci papierowej. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 wojewoda informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach i wzywa do poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów w poprawionej wersji wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, wnioskodawca nie musi być ponownie informowany o nieprawidłowościach i wzywany do poprawienia wniosku.

Minister rodziny i polityki społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij