Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w Biurze Rady Miasta

Opublikowano: 2020-11-12 17:14:01, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

Fot. archiwum

Fot. archiwum

 

 

OK.2110.13.2020.J   

Prezydent Miasta Krosna

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora  

w Biurze Rady Miasta

Urząd Miasta Krosna

 

Określenie jednostki: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Określenie stanowiska: podinspektor.

Wymiar etatu: pełny etat.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych,

obywatelstwo polskie,

nieposzlakowana opinia,

praktyczna znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o petycjach, ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Statut Miasta Krosna.

 

wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe – prawo, administracja,

co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządowych,

doświadczenie na stanowisku pracy związanym z działalnością i obsługą komisji Rady Miasta,

komunikatywność,

samodzielność,

umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność,

odporność na stres,

prawo jazdy kat. B.

 

5. Zakres zadań:

organizacyjno – technicze przygotowanie i bieżąca obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta; przyjmowanie, kompletowanie, przygotowanie i wprowadzanie do systemu e-Rada oraz wysyłanie Radnym i osobom zaproszonym materiałów jak i projektów uchwał będących przedmiotem obrad Komisji problemowych RM,

sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

prowadzenie rejestru opinii i wniosków komisji oraz współprowadzenie rejestru projektów uchwał i materiałów informacyjnych, a także rejestru podjętych uchwał,

przygotowywanie projektów uchwał będących inicjatywą uchwałodawczą Komisji, uzgadnianie ich treści z Biurem Prawnym oraz przekazywanie uchwał Rady do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,

współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Miasta Krosna, Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna, ławników sądów powszechnych, referendów gminnych i ogólnokrajowych,

współpraca z radami jednostek pomocniczych Miasta; współudział w corocznym przygotowaniu informacji z wykorzystania środków z puli dzielnic i osiedli oraz informacji o zrealizowanych przez Miasto na terenie dzielnic i osiedli zadaniach inwestycyjnych, remontowych i dokonanych zakupach.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku z windą,

praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,

praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,

praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,

praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego,

praca wymagająca odporności na stres.

 

Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Urzędzie Miasta Krosna w miesiącu wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

cv opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,

oświadczenia o: niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu polskiego obywatelstwa oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na załączniku Nr 2 do Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

 

W przypadku dokumentów aplikacyjnych wystawionych w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1178/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna. 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku włącznie – decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta”.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów postępowania.

Dodatkowych informacji udzielała będzie Monika Matusz – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli tel. 013 47 43 315.

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.

 

Podane dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Krosna. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli, ul. Lwowska 28a, pok. 315. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Krosna ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów naboru przez Urząd Miasta Krosna jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Krosna, jednak nie dłużej niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Krosna.

 

W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 

Podanie przez kandydatów danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwia udział w procedurze naboru.

 

 Pobierz

Oświadczenie - załącznik do ogłoszenia o naborze

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij