Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2020-11-09 13:11:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT RZESZOWSKI.

 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 podinspektor ds. wymiaru podatku

 

O ww. stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

 

1.  Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o profilu: administracja, prawo, ekonomia lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub podatków,

6) minimum 2 lata stażu pracy.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w administracji publicznej w tym w prowadzeniu spraw podatkowym,

2) dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych,

3) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

6) znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa,

7) znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

8) znajomość przepisów ustawy o podatku rolnym,

9) znajomość przepisów ustawy o podatku leśnym,

10) znajomość przepisów ustawy o podatku akcyzowym,

11) umiejętność pracy w zespole,

12) sumienność, rzetelność i komunikatywność.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy, ustaw podatkowych (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ordynacja podatkowa),

2) prowadzenie kart gospodarstw i kart nieruchomości z terenu gminy,

3) zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia obowiązku podatkowego-

     - w zakresie podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości,

5)  aktualizowanie bazy podatkowej podatników,

6)  weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków,

7) kontrola poprawności i rzetelności składanych informacji podatkowych stanowiących  podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (np. w terenie),

8) naliczanie wymiaru poszczególnych należności, sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych,

10)  prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatkowych,

12)  sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,

13) stosowanie i przyznawanie ulg podatkowych (np. ulgi z tytułu nabycia gruntów)

14)  wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

15)  prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

16)  sporządzanie okresowych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami.

 

4.   Warunki pracy:

    1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

    2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

    3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim,

    4. pakiet socjalny.

 

5.   Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrud¬nienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz          korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście

lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku do godz. 16.30 pod adresem: Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 1 (sekretariat)              w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim - podinspektor ds. wymiaru podatku ”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:

- I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

- II etap – test kwalifikacyjny,

- III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego odrębnym zarządzeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim,   ul. Rynek 1.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail.

Jednocześnie Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury naboru bez wyłonienia kandydata.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Dodatkowe informacje.

1. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

2. Informacji o konkursie udziela:

- Remigiusz Wzorek – Sekretarz – tel. 17/7897000,

- Bożena Rębisz – Inspektor ds. kadr – tel. 17/7897017,

3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony     w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim zostaną wpięte do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim z siedzibą ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, reprezentowany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy     z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz. U. z 2020 r. poz.1320) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

        

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatku.

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij