Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Kierownik Działu Informatyki w urzędzie

Opublikowano: 2020-10-28 21:46:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika:

Kierownika Działu Informatyki,

w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne, w kierunku informatycznym,

- staż pracy – 3 lata na stanowisku informatyka,

- doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem - 1 rok,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość środowiska Windows (7/8/10),

- znajomość MS SQL Serwer 2008 lub wyższe,

- znajomość technologii LAN, WAN,

- analiza dzienników zdarzeń przydzielonych systemów IT,

- umiejętność konstruowania zapytań SQL oraz tworzenia procedur i funkcji w MS SQL Server 2008 i wyższe,

- znajomość praktyczna w konstruowaniu rozwiązań skryptowych w PowerShell,

- administracja platformą systemową Windows Serwer 2012 lub wyższej,

- znajomość zagadnień sieciowych: Cisco, VPN, Mikrotik,

- umiejętność tworzenia i konfiguracji maszyn wirtualnych w środowisku vCenter HyperV,

- certyfikacja Windows Server – mile widziana,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać dokumentację techniczną,

- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w środowisku rozproszonym, zdolność szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, kreatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kierowanie pracą działu IT,

- koordynacja prac związanych z zapewnieniem wsparcia informatycznego dla pracowników firmy w zakresie sprzętu i oprogramowania,

- koordynacja prac związanych z aktualizacją i inwentaryzacją sprzętu oraz oprogramowania,

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- kontrola nad administrowaniem systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej,

- planowanie oraz wdrażanie rozwiązań IT,

- kontrola nad administrowaniem systemem CMS odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie serwisów www,

- współpraca z innymi podmiotami z zakresu utrzymania środowiska IT,

- realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji bezpośredniego przełożonego wobec pracowników działu.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- umowa na czas zastępstwa pracownika,

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

 

5. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu na czas zastępstwa Kierownika Działu Informatyki”, w terminie do dnia 30. 10. 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Targowa 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3. W przypadku wygrania naboru Pani/Pana dokumenty zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to także ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone; W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych – 5 lat;

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO.

5. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa .

Do pobrania

Załączniki:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij