Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji (stanowisko cywilne)

Opublikowano: 2020-10-16 09:03:06, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów Ul. Dąbrowskiego 30

Ogłoszenie nr 70030 / 16.10.2020

starszy specjalista

Do spraw: ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

Miejsce pracy

Rzeszów

Ul. Dąbrowskiego 30

Ważne do 26 października 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Planuje i koordynuje potrzeby finansowe w zakresie szkolenia i usług oraz na zakup literatury do biblioteki i zakup prasy dla KWP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na te zadania;

Wykonuje całokształt czynności związanych z mianowaniem na wyższe stopnie służbowe policjantów garnizonu podkarpackiego w celu wyróżnienia policjantów posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;

Realizuje całokształt zadań związanych z opracowywaniem i weryfikacją wniosków dotyczących nadania orderów i odznaczeń, medali i odznak resortowych policjantom i pracownikom garnizonu podkarpackiego celem uznania osób posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;

Obsługuje system wydawania legitymacji policyjnych (SWLP), przygotowuje zlecenia wykonania legitymacji służbowych dla policjantów garnizonu podkarpackiego oraz prowadzi ich ewidencje i rozliczenia w celu wydania tego dokumentu policjantom;

Sprawdza pod względem merytorycznym faktury i rachunki za zakupione towary i usługi oraz delegacje służbowe pobrane na potrzeby szkoleniowe;

Pobiera z systemu ZUS PUE elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego oraz zajmuje się ich bieżącą dystrybucją do informacji kierownikom komórek organizacyjnych podległych KWP w Rzeszowie w celu ewidencji czasu służby i pracy;

Przydziela i ewidencjonuje numery służbowe (identyfikatory) policjantom garnizonu podkarpackiego oraz składa na nie zamówienia;

Zgłasza oraz wyrejestrowuje za pomocą systemu "Płatnik" do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego policjantów i pracowników KWP w Rzeszowie i jednostek podległych a także członków ich rodzin w celu realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia.

 

Wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe

Znajomość przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów oraz stosunku pracy pracowników

Powyżej roku doświadczenia zawodowego w realizacji zadań kadrowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Umiejętność komunikacji, umiejętność współdziałania w grupie

Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Co oferujemy

 

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Przewidywana kwota zarobków to około 3 250 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj doświadczenia): np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

Aplikuj do 26 października 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70030"

na adres:

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Wydział Kadr i Szkolenia (usytuowany w budynku A)

 

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 858 2672

lub mailowego na adres: rekrutacja@rz.policja.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie  Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3.    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej)  jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie  zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku  inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b)       sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c)       ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7.    Pani/Pana dane nie będą  poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

9.    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a)       listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

b)       e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10.   W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij