Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Inspektoracie Weterynarii

Opublikowano: 2020-10-08 19:02:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

38-400 Krosno ks. Piotra Ściegiennego 6A

 

Ogłoszenie nr 69793 / 08.10.2020

specjalista w Punkcie przyjmowania próbek w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

przyjmowanie próbek do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do badań chemicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych, serologicznych, sporządzanie dokumentacji/zleceń do badań,

ocenianie przydatności próbek do badania oraz wykonywanie kodowania próbek w obszarze pracowni,

rejestrowanie danych związanych z przyjętymi próbkami w elektronicznych systemach informatycznych CELAB/Jednolite Środowisko Centrum Marcel,

prowadzenie spraw Punktu przyjmowania próbek związanych z przyjmowanymi próbkami do badań i elektronicznym obiegiem dokumentacji e-Dok,

prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania w obszarze Punktu przyjmowania próbek,

opracowywanie okresowych informacji/zestawień dotyczących próbek, zapotrzebowania na usługi i dostawy.

 

wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym, informatycznym, biologicznym lub innym mającym zastosowanie w Inspekcji Weterynaryjnej

znajomość j. angielskiego - poziom A1,

znajomość aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025 " Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących",

biegła znajomość obsługi komputera oraz biurowych aplikacji komputerowych: Word, Excel,

umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność

minimum roczny staż pracy w administracji inspekcji

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dostępność

 

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

- praca przy komputerze i wymuszonej pozycji,

- praca z materiałem zakaźnym przy przyjmowaniu próbek

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.

Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane wlasnoręcznie,

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem "Ogłoszenie o naborze Nr 69793 - Imię i nazwisko..." w terminie do 13.10.2020r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

- Tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,

- Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciagu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,

- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,

- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 13) 43-259-23 wew. 34

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Aplikuj do 13 października 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż

ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A

38-400 Krosno

 

Dokumenty należy złożyć do: 13.10.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno, tel. (13) 43-259-23

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wiw.krosno.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

    

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij