Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miar

Opublikowano: 2020-10-05 10:17:37, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 69419 z dnia 05.10.2020 r.

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

legalizator

do spraw: czynności metrologicznych

w Wydziale Zamiejscowym w Rzeszowie

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

 

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie

ul. Legionów 14

35-111 Rzeszów

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar

Krupnicza 11

31-123 Kraków

 

WARUNKI PRACY

- dokonywanie pomiarów w dziedzinie masy, objętości i przepływu, długości i prędkości, ciśnienia i wielkości elektrycznych

- stres związany z obsługą klienta

- praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych

- wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego

- praca wymagająca dorywczego przenoszenia i dźwigania ciężarów dopuszczalnych przepisami prawa

- praca w laboratorium pomiarowym

- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych

- praca wykonywana w siedzibie i w terenie poza siedzibą Urzędu

- budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

 

ZAKRES ZADAŃ

sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych

sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji

dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie preferowane techniczne

rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy

prawo jazdy kat B

dyspozycyjność ( szkolenia i wyjazdy służbowe )

odporność na stres

umiejętność pracy w zespole

komunikatywność w relacjach z klientem

zdolność analitycznego myślenia

umiejętność interpretacji aktów prawnych ( ustaw, rozporządzeń )

umiejętność biegłej obsługi komputera

odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe preferowane techniczne lub w zakresie nauk ścisłych

znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej

uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV

znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze, Ustawa o systemach oceny zgodności)

biegłe posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel

podstawowa wiedza techniczna w zakresie przeprowadzania legalizacji, wzorcowań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych

znajomość zagadnień z zakresu metrologii

zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego związanego z dorywczym przemieszczaniem ciężarów do 50 kg

predyspozycje do samokształcenia

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar

Krupnicza 11

31-123 Kraków

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą pod adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest Tomasz Barański (email: ido@urzadmiar.krakow.pl)

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych osobowych będzie Główny Urząd Miar w Warszawie, z siedzibą pod adresem ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2600 brutto.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 853 64 96.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do pobrania

WZORY OŚWIADCZEŃ:

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij