Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Inspekcji Handlowej

Opublikowano: 2020-09-29 08:41:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 69301 z dnia 29.09.2020 r.

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw: kontroli handlu i usług Wydział Kontroli Handlu i Usług

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 5

35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej;

- praca administracyjno-biurowa;

- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: komputer, skaner;

- oświetlenie naturalne i sztuczne;

- praca: poniedziałek, środa do piątku od 7:15 do 15:15, wtorek 8:00 do 16:00 (w dniach dyżuru od 9:00 do 17:00);

- praca na I piętrze;

- praca z wymagającym klientem;

- zagrożenie korupcją.

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie kontroli

prowadzenie postępowań pokontrolnych

opracowywanie zestawień, informacji i sprawozdań z zakresu pracy wydziału

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne lub ogólne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji lub pracy biurowej

posiadanie prawa jazdy kat. B

znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej

znajomość ustawy o Służbie Cywilnej

znajomość ustawy o Informowaniu o cenach towarów i usług

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe preferowane techniczne lub na kierunku Administracja

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji lub branżowego

znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia dokumentu poświadczającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 5

35-959 Rzeszów

 

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu w sposób tradycyjny oraz przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Przekazane dokumenty należy oznaczyć numerem ogłoszenia o naborze. Oferty nieoznaczone numerem ogłoszenia nie będą brały udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-54, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, tel. 17/862-14-54 w.11, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie dopuszczonych 5 kandydatów spełniających warunki formalne i niezbędne oraz w największym stopniu dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Kandydaci powinni podać nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik kwoty bazowej od 1,00 do 3,00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-54 - Dział Kadr

 

 Do pobrania:

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij