Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Policji. Urzędnik cywilny

Opublikowano: 2020-08-28 09:58:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Ogłoszenie o naborze nr 67840 z dnia 28.08.2020 r.

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik kancelarii tajnej

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Miejsce wykonywania pracy:

Łańcut

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

ul. Traugutta 13 a

37-100 Łańcut

 

WARUNKI PRACY

Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów.

 

ZAKRES ZADAŃ

Rejestrowanie dokumentacji niejawnej wpływającej, wychodzącej i pozostającej w celu udokumentowania faktu i właściwego obiegu dokumentów niejawnych w Jednostce.

Sprawowanie nadzoru nad stroną formalną wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych , prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli w zakresie postępowania z dokumentami niejawnymi przechowywanymi w komórkach organizacyjnych KPP.

Wykonywanie czynności technicznych związanych z nanoszeniem zmian na dokumentach i informatycznych nośnikach danych oraz prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych w celu udokumentowania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności:

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia rejestracji dokumentów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;

Powielanie dokumentów zawierających informacje niejawne na podstawie zleceń wydanych przez osoby do tego uprawnione.

Inwentaryzacja materiałów niejawnych pracowników merytorycznych w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych oraz ustalenia zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;

Archiwizowanie materiałów niejawnych KPP w Łańcucie w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych;

Prowadzenie i aktualizowanie zbioru niejawnych aktów prawnych w celu zapoznania z ich treścią policjantów i pracowników .

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

staż pracy: co najmniej 2 lata pracy w administracji,

Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne„ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnychznajomość ustawy o Policji

znajomość ustawy o Policji, znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

znajomość Zarządzenia 2020 KGP z dnia 30 grudnia 2010 roku /z późniejszymi zmianami /w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadawania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

znajomość Zarządzenie nr 10 KGP z dnia 15.05.2020r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, znajomość Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

znajomość Zarządzenia nr 26 KGP z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

-umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne„ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07.09.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

ul. Traugutta 13 A

37-100 Łańcut

Zespól Kadr i Szkolenia

Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie z siedzibą przy ul. Traugutta13 A, 37-100Łańcut ;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie  w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po

ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

 9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

 

a) listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie ;

 

 b) e-mailowo na adres: iod.lancut@rz.policja.gov.pl

 

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.

List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.

Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy to 2850,00 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat pracy.

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 8223361

 

Do pobrania

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij