Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano: 2020-08-23 19:23:21, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 67616 z dnia 22.08.2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: kościołów i związków wyznaniowych, repatriacji i finansów

w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, repatriacji i finansów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (O//VII/3)

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

współuczestniczenie w wykonywaniu zadań dotyczących: rozpatrywania wniosków posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania; prowadzenia rejestru złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania; rozpatrywania wniosków starostów o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej; gromadzenia przekazywanych przez starostów informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej; przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacji o koniecznej do zabezpieczenia wypłaty świadczeń pieniężnych kwocie wynikającej z wniosków posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz o poziomie wykorzystania dotacji przez starostów;

prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania powiadomień od władz kościoła lub innego związku wyznaniowego o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu parafii, zborów, gmin i innych jednostek organizacyjnych nie przekraczających terenu województwa oraz o powołaniu i odwołaniu osoby będącej kierowniczym organem wykonawczym takiej jednostki organizacyjnej, potwierdzanie tych faktów na ich żądanie, a także prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie;

realizowanie zadań w zakresie przygotowywania projektów i sprawozdawczości z realizacji budżetu zadaniowego oraz prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym; planowanie we współpracy z kierownikami oddziałów, budżetu zadaniowego Wydziału oraz udział w planowaniu środków finansowych Wydziału; koordynowanie na poziomie Wydziału, wykonania mierników poszczególnych podzadań i działań budżetu zadaniowego; sprawozdawczość półroczna i roczna z realizacji wartości mierników budżetu zadaniowego Wydziału; przygotowywanie analiz dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do celów podzadań, za osiągnięcie których odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; sporządzanie we współpracy z kierownikami oddziałów i dyrekcją Wydziału samooceny kontroli zarządczej;

prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji: nadzór instancyjny nad działaniami podejmowanymi przez starostów w zakresie udzielania pomocy repatriantom oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów; rozpatrywanie wniosków gmin o udzielenie: a) dotacji dla gminy, która zobowiązała się zapewnić lokal mieszkalny nieokreślonym imiennie repatriantom, b) zwrotu kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów; wydawanie decyzji o uznaniu za repatrianta; przygotowanie wniosków do systemu TREZOR oraz sprawozdań finansowych dla Wydziału Finansów i Budżetu PUW; przygotowywanie zbiorczych opracowań, sprawozdań dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji zadań na terenie województwa, o których mowa wyżej; prowadzenie kontroli prawidłowości i celowości wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją zadań repatriacji przez gminy i powiaty;

prowadzenie spraw z zakresu wykonywania uprawnień nadzorczych Wojewody w stosunku do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w tym wykonywanie uprawnień kontrolnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 0,5 roku,

znajomość przepisów ustaw: o repatriacji; o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; prawo o stowarzyszeniach; o Karcie Polaka; o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. aktów prawnych odnoszących się do zadań wojewody; o służbie cywilnej; kodeks postępowania administracyjnego; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających niezbędne, co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 01.09.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)   w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;

4)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;

5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;

6)   w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

7)   przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8)   podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

9)   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

10)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 100 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 178671210.

 

Do pobrania

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij