Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Urzędnik w Dyrekcji Środowiska - oferta pracy

Opublikowano: 2020-08-21 09:01:13, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 67480 z dnia 20.08.2020 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć innych niż liniowe

w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Piłsudskiego 38,

35-001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno - biurowa,

praca przy monitorze ekranowym,

krajowe wyjazdy służbowe

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakresu raportów o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;

uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;

prowadzenie spraw związanych z kontrolą wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy: starostę, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójta/burmistrza, prezydenta miasta lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów;

prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć liniowych;

współuczestnictwo w prowadzeniu sprawach kierowanych do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe z zakresu: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i geologii lub/i hydrologii lub/i biologii lub wyższe z zakresu działów pokrewnych ochronie środowiska i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska

znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i aktów wykonawczych,

znajomość ustaw: o odpadach, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska

znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość ustawy o służbie cywilnej,

organizacja pracy własnej

rzetelność i terminowość

doskonalenie zawodowe

identyfikacja z misją urzędu

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie gospodarki odpadami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04.09.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Piłsudskiego 38,

35-001 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Pracownikom oferujemy:

umowę o pracę

•dodatek stażowy od 5 do 20%

•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

•system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne)

•indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych)

•pakiet świadczeń socjalnych np. dofinansowanie do wypoczynku , niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,

•możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)

•dogodna lokalizacja

•stojaki na rowery,

•miłą atmosferę pracy.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się termin złożenia dokumentów w kancelarii RDOŚ

Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę)

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test (w przypadku min. 10 ofert), rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

 

Do pobrania

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij