Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w policji – stanowisko cywilne

Opublikowano: 2020-08-12 10:12:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 67128 z dnia 12.08.2020 r.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: koordynacji pracy

w Zespole II z siedzibą w Zaczerniu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Zaczernie

Adres urzędu:

36-062 Zaczernie 187

 

WARUNKI PRACY

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet. Ośmiogodzinny system pracy. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

Koordynacja i rozdzielanie zadań do realizacji w zakresie pracy Zespołu II z siedzibą w Zaczerniu Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Zespołu;

Planowanie i organizowanie realizacji badań technicznych, obsług technicznych, napraw bieżących i powypadkowych sprzętu transportowego jednostek Policji garnizonu podkarpackiego celem zapewnienia możliwości jego ciągłej eksploatacji;

Organizowanie i zapewnianie przygotowania technicznego sprzętu transportowego do eksploatacji, w tym montaż wyposażenia specjalistycznego oraz znakowanie pojazdów numerami taktycznymi celem umożliwienia wprowadzenia tego sprzętu do eksploatacji oraz organizowanie i zapewnienie technicznego przygotowania sprzętu transportowego wycofanego z eksploatacji w porozumieniu z Sekcją Eksploatacji Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie, w tym m.in.: pozbawienie pojazdów oznakowania Policji, demontaż wyposażenia specjalistycznego celem umożliwienia jego zagospodarowania;

Zapewnienie utrzymania zaplecza obsługowo - naprawczego Zespołu II z siedzibą w Zaczerniu Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie w stanie technicznym gwarantującym możliwość ciągłości pracy tego zaplecza, w tym m.in.: wykonywanie przeglądów i napraw maszyn i urządzeń warsztatowych i diagnostycznych, przeprowadzanie legalizacji i kalibracji urządzeń, zapewnienie przeprowadzania dozorów technicznych urządzeń oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie celem umożliwienia wykonywania badań technicznych, obsług technicznych, napraw bieżących i powypadkowych sprzętu transportowego jednostek Policji garnizonu podkarpackiego;

Organizowanie gospodarki magazynowej materiałów i części zamiennych na potrzeby realizowanych zadań w ramach swoich kompetencji oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie celem umożliwienia wykonywania badań technicznych, obsług technicznych, napraw bieżących i powypadkowych sprzętu transportowego jednostek policji garnizonu podkarpackiego;

Organizowanie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Zespole II z siedzibą w Zaczerniu Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie celem zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska;

Opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz z działalności Zespołu II z siedzibą w Zaczerniu Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie celem dostarczenia informacji właściwym adresatom.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne w dziedzinie transportu lub budowy maszyn

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy na stacjach serwisowych

Znajomość prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym, przepisów w zakresie dozoru technicznego, pracy stacji diagnostycznej, gospodarowania mieniem, znajomość procesów technologicznych w zakresie napraw sprzętu transportowego, a także przepisów resortowych z zakresu gospodarki transportowej

Umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania w praktyce

Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników zaplecza obsługowo - naprawczego

Umiejętność analitycznego myślenia

Umiejętność rozwiazywania problemów

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie organizacji pracy zaplecza obsługowo - naprawczego

Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

W przypadku posiadania doświadczenia w organizacji pracy zaplecza obsługowo - naprawczego prosimy o kopie dokumentów potwierdzających takie doświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie  Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3.   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej)  jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie  zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku  inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7.    Pani/Pana dane nie będą  poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

9.    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a)    listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

b)    e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10.   W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

 

Do pobrania

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij