Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2020-07-31 12:12:06, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Koronawirus w Urzędzie Marszałkowskim – są wyniki testów

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora w Wieloosobowym stanowisku ds. płac

Departamentu Budżetu i Finansów

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub administracja,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

6) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

7) znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

8) znajomość przepisów ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

9) znajomość Kodeksu Pracy,

10) znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

11) znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

12) znajomość rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

13) obywatelstwo polskie,

14) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

15) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

16) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programu PŁATNIK,

2) znajomość systemu e- PFRON.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych z ZFŚS dla pracowników Urzędu,

2) sporządzanie list wypłat zwrotu wydatków za okulary, odzież i obuwie robocze,

3) przygotowywanie wypłat należności z tytułu umów zleceń i o dzieło,

4) naliczanie obciążeń z tytułu ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń i umów o dzieło

i stypendiów,

5) sporządzanie list wypłat stypendiów, stypendiów sportowych,

6) sporządzanie list wypłat diet dla radnych Województwa Podkarpackiego,

7) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych w programie PŁATNIK i dokonywanie przekazu elektronicznego tych dokumentów,

8) sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT dla radnych oraz zleceniobiorców

i stypendystów,

9) przygotowanie deklaracji i wyliczenie wpłaty na PFRON,

10) sporządzanie wniosków i rozliczeń dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z refundacją wynagrodzeń,

11) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń,

12) przekazywanie niezbędnych informacji do analiz płacowych,

13) wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,

14) wystawianie zaświadczeń o wysokości diet dla radnych.

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,

4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do

ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

(np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –

załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje

o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych,

10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu czerwcu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wieloosobowym stanowisku ds. płac Departamentu Budżetu i Finansów, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy

al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie

7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty

w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_ kwestionariusz.doc 37 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc 31 kB
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc 25 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc 26 kB

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij