Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w archiwum

Opublikowano: 2020-07-31 11:10:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 66529 z dnia 31.07.2020 r.

 

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy dokumentalista do spraw: obsługa dokumentacji wyborczej

Oddział II - Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

35-612 Rzeszów, ul. Władysława Warneńczyka 57

 

WARUNKI PRACY

1. Praca w siedzibie Urzędu, jak również na terenie miasta Rzeszowa i okolic (obsługa wynajętych magazynów).

2. Praca przed komputerem.

3. Możliwe częste delegacje poza miejsce pracy - przejmowanie dokumentacji od komisji wyborczych.

4. Częste kontakty z osobami spoza Urzędu.

5. Sam budynek Archiwum pozbawiony jest barier architektonicznych (możliwość poruszania się po budynku - windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz dostosowane toalety), takowe mogą pojawiać się w wynajmowanych magazynach.

 

ZAKRES ZADAŃ

Przejmowanie, obsługa oraz brakowanie dokumentacji wyborczej w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

Prowadzenie prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych materiałów archiwalnych w celu poprawy dostępności do tych archiwaliów

Kontrola bieżąca zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przejętej dokumentacji oraz wykonywanie innych prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych

Zbieranie informacji o potrzebach magazynowych i przekazywanie jej kierownikowi oddziału.

Przygotowanie informacji na temat przechowywanej dokumentacji na potrzeby dyrektora Archiwum i instytucji (osób) zewnętrznych

Utrzymywanie regularnych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi przekazującymi dokumentację wyborczą do Archiwum oraz delegaturami Krajowego Biura Wyborczego

Przygotowywanie materiałów archiwalnych do skanowania w celu ich udostępniania w sieci i propagowania

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

Znajomość przepisów archiwalnych

Znajomość przepisów prawa wyborczego

Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office – Word, Excel)

Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe historia - specjalność archiwalna lub prawo

staż pracy: co najmniej 1 rok praca w charakterze archiwisty

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

35-612 Rzeszów

ul. Władysława Warneńczyka 57

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie, 35-612 Rzeszów, ul. Wł. Warneńczyka 57

Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: informatyk@rzeszow.ap.gov.pl adres korespondencyjny: Archiwum Państwowe w Rzeszowie, 35-612 Rzeszów, ul. Wł. Warneńczyka 57 tel. 172304808

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Rzeszowie - dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Adres strony internetowej Urzędu:

http://aprzeszow.bip.gov.pl

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, przesłane lub złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR - młodszy dokumentalista”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami / kandydatkami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.

 

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3.300 zł brutto

Oświadczenia prosimy składać zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij