Powiat Rzeszowski

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2019 r.

Opublikowano: 2020-07-19 18:43:45, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. W 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania była większa niż przed rokiem. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania

W 2019 r. oddano do użytkowania 5423 nowe budynki mieszkalne (bez budynków nieprzysto-sowanych do stałego zamieszkania oraz budynków zbiorowego zamieszkania), tj. o 306 (o 6,0%) więcej niż przed rokiem. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wzniesio-nych w 2019 r. wyniosła 4690,5 tys. m3 i była o 12,9% większa niż przed rokiem, a przeciętna kubatura jednego budynku liczyła 864,9 m3 wobec 812,2 m3 w 2018 r. W miastach oddano do użytkowania 1761, a na wsi 3662 nowe budynki mieszkalne. W ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju, udział województwa wyniósł 6,3%.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 4924 nowe budynki mieszkalne stałego za-mieszkania (90,8% wszystkich budynków mieszkalnych w województwie) o łącznej kubaturze 3437,2 tys. m3. W miastach ich udział wyniósł 75,9%, a na terenach wiejskich — 98,0%. Wszyst-kie budynki zrealizowane przez tę grupę inwestorów były to budynki jednorodzinne.

Pozostali inwestorzy (poza indywidualnymi) w 2019 r. oddali do użytkowania 499 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 1253,4 tys. m3. W porównaniu z 2018 r. liczba oddanych bu-dynków była mniejsza o 3,9%, natomiast kubatura była większa o 25,7%. Udział budynków oddanych przez tych inwestorów w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych odda-nych w województwie wyniósł 9,2% (w 2018 r. - 10,1%), a w ogólnej kubaturze 26,7% (przed ro-kiem – 24,0%).

Na Podkarpaciu, w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującą metodą wznosze-nia nowych budynków mieszkalnych (w 99,4%) była technologia tradycyjna udoskonalona.

Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków mieszkalnych w 2019 r. wyniósł 49,8 mie-sięcy i był o 3,6 miesiąca krótszy niż w 2018 r. Najdłużej budowano budynki indywidualne – 59,9 miesięcy, znacznie krócej budynki przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 22,3 miesiące, komunalne – 22,0 miesiące i społeczne czynszowe – 21,1 miesięcy, natomiast najkrócej budynki zakładowe i spółdzielcze (odpowiednio 15 i 14 miesięcy).

 

Udział województwa w ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju wyniósł 6,3%

  

W porównaniu z 2018 r. o 51,0% wzrosła liczba miesz-kań oddanych do użytkowa-nia w budownictwie z prze-znaczeniem na sprzedaż lub wynajem WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w liczbach bezwzględnych

b - 2018 = 100

Liczba mieszkań

Liczba izb

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2

OGÓŁEM

a

9213

40514

938697

101,9

b

118,5

111,5

111,7

94,2

miasta

a

5362

19156

422929

78,9

b

133,9

124,8

126,6

94,5

wieś

a

3851

21358

515768

133,9

b

102,1

101,8

101,9

99,7

Budownictwo:

Indywidualne

a

4999

28302

696100

139,2

b

106,4

105,5

105,6

99,2

Przeznaczone na sprze-daż lub wynajem

a

4041

11647

233172

57,7

b

151,0

141,7

146,7

97,2

Społeczne czynszowe

a

78

260

4087

52,4

b

.

.

.

.

Komunalne

a

50

155

2743

54,9

b

90,9

163,2

135,7

149,3

Spółdzielcze

a

20

60

1153

57,7

b

5,9

5,3

6,0

101,2

Zakładowe

a

25

90

1442

57,7

b

5-krotn wzrost

3-krotny wzrost

196,7

39,3

 

 

Budynki mieszkalne rozbudowane

Poza nowymi budynkami mieszkalnymi, przyrost mieszkań uzyskano także w budynkach już istniejących. W wyniku rozbudowy lub adaptacji liczba mieszkań zwiększyła się o 102 lokale, liczba izb - o 419 oraz powierzchnia użytkowa mieszkań - o 9513 m2 (w 2018 r. odpowiednio: liczba mieszkań - 135, liczba izb - 565, a powierzchnia użytkowa mieszkań - 13384 m2).

 

W porównaniu z 2018 r. o 51,0% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie z prze-znaczeniem na sprzedaż lub wynajem

 

Mieszkania oddane do użytkowania

W województwie podkarpackim w 2019 r. przekazano do użytkowania 9213 mieszkań. W po-równaniu z 2018 r. liczba mieszkań przekazanych do użytkowania zwiększyła się o 1440 lokali (o 18,5%), natomiast w kraju odnotowano wzrost o 12,1%. W miastach zrealizowano 58,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania, natomiast na wsi 41,8% (przed rokiem było to od-powiednio 51,5% i 48,5%). Udział mieszkań oddanych do użytkowania na terenie wojewódz-twa podkarpackiego, wśród lokali oddanych do użytkowania w kraju, wyniósł 4,4% (w 2018 r. – 4,2%).

 

Na 1000 ludności przypadało 4,3 mieszkań oddanych do użytkowania (w kraju – 5,4). Wskaźnik ten w porównaniu z 2018 r. zarówno na Podkarpaciu, jak i w kraju był wyższy o 0,6 punktu. W 2019 r. miernik ten w miastach ukształtował się na poziomie 6,1, natomiast na wsi – 3,1 (przed rokiem odpowiednio 4,6 i 3,0).

 

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano do użytkowania w Rzeszowie (16,9) oraz w powiecie rzeszowskim (5,9) i Krośnie (4,2). Naj-mniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w powiecie jasielskim (1,6), a także w bieszczadz-kim (1,7) i lubaczowskim (1,8).

W porównaniu z 2018 r. największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnoto-wano w Krośnie (ponad 4-krotny), Rzeszowie (o 42,7%) oraz w powiecie sanockim (o 41,8%). Natomiast największy spadek wystąpił w Przemyślu (o 31,7%) oraz powiatach stalowowolskim i leskim (odpowiednio o 31,1% i o 21,6%).

W odniesieniu do 2018 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania zwiększyła się w budow-nictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 1365 (o 51,0%), w budownictwie indywi-dualnym – o 300 (o 6,4%) i w budownictwie zakładowym – o 20 (5-krotnie). Natomiast mniej mieszkań niż przed rokiem przekazano w budownictwie spółdzielczym – o 318 (o 94,1%) i ko-munalnym – o 5 (o 9,1%). Ponadto w 2019 r. w województwie podkarpackim oddano do użyt-kowania 78 mieszkań w budownictwie społecznym czynszowym.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania w województwie podkarpackim dominuje budownictwo indywidualne (54,3%). Rok 2019 był kolejnym, w którym zwiększył się udział bu-downictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – o 9,5 p.proc. (z 34,4% w 2018 r. do 43,9% w 2019 r.). Udział pozostałych form budownictwa był nieznaczny i wynosił łącznie 1,9% z tego: budownictwa społecznego czynszowego – 0,8%, komunalnego – 0,5%, zakładowego – 0,3% oraz spółdzielczego – 0,2%.

 

Większość mieszkań przekazanych do eksploatacji znajdowała się w nowych budynkach mieszkalnych. Mieszkania te stanowiły 99,9% ogółu mieszkań przekazanych do użytkowania. Pozostałą część stanowiły mieszkania uzyskane z rozbudowy już istniejących budynków mieszkalnych – 89 mieszkań oraz mieszkania w budynkach mieszkalnych uzyskanych z prze-budowy i adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (13 mieszkań).

Najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania składało się z 5 lub 6 izb, stanowiąc łącznie 35,3% ogółu nowych mieszkań (przed rokiem 43,6%). W budynkach indywidualnych udział mieszkań posiadających 6 izb stanowił 34,9%, a 5 izb 32,1%. Natomiast poza budownictwem indywidualnym dominowały mieszkania o 3 izbach (37,7%).

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania, oddanego do użytkowania na Pod-karpaciu, wynosiła w 2019 r. 101,9 m2 (w kraju – 88,6 m2) i była mniejsza o 6,2 m2 niż w 2018 r. (w Polsce zmniejszyła się o 1,7 m2). Mieszkania oddane na wsi były większe przeciętnie o 55,0 m2 od mieszkań oddanych w mieście, a ich średnia wielkość wynosiła 133,9 m2 (w mia-stach 78,9 m2). W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 139,2 m2 (o 1,1 m2 więcej niż przed rokiem), zakładowym – 57,7 m2 (o 88,9 m2 mniej), spółdziel-czym – 57,7 m2 (o 0,7 m2 więcej), z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – 57,7 m2 (o 1,7 m2 mniej), a w komunalnym – 54,9 m2 (o 18,2 m2 więcej). Natomiast przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie społecznym czynszowym wynosiła w 2018 r. 52,4 m2.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w 2019 r. wyposażone były w wodociąg (w tym 84,4% w wodociąg z sieci), kanalizację (w tym kanalizację lokalną – 82,5%), centralne ogrze-wanie (w tym 73,4% centralne ogrzewanie indywidualne). W gaz z sieci wyposażonych było 59,9% mieszkań, a w ciepłą wodę dostarczaną centralnie 26,6%.

Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 12494 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, tj. o 2536 mieszkań (o 25,5%) więcej niż w 2018 r. Mieszkania te zrealizowane będą w 7755 nowych budynkach mieszkalnych, a ich po-wierzchnia użytkowa ma wynieść 1330,7 tys. m2. Ponadto inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 221 mieszkań w rozbudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 139 mieszkań – w ramach przebudowy mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych oraz 6 mieszkań w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych. Łącz-nie w 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 12860 mieszkań (o 24,7% więcej niż przed rokiem).

 

W 2019 r. w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o 60,8% wzrosła liczba mieszkań, których bu-dowę rozpoczęto w porówna-niu z rokiem poprzednim

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W 2019 r. rozpoczęto budowę 11109 mieszkań, czyli o 20,2% więcej niż w 2018 r. (w kraju odno-towano wzrost o 6,9%). Największą liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 r. w województwie podkarpackim, zanotowano w budownictwie indywidualnym – 6154 oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 4929. Ponadto rozpoczęto bu-dowę 21 mieszkań w budownictwie społecznym czynszowym, 4 w budownictwie komunalnym oraz 1 w spółdzielczym. Jedynie w budownictwie zakładowym nie rozpoczęto budowy żadnego mieszkania.

 

Wśród powiatów, w których rozpoczęto największą liczbę budów nowych mieszkań w przeli-czeniu na 1000 mieszkańców, zdecydowanym liderem był Rzeszów (18,8). Na kolejnym miej-scu znalazł się Przemyśl (8,2), a następnie powiaty rzeszowski i dębicki (odpowiednio 6,5 i 6,1). Najmniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w powiecie jasielskim (1,8) i brzozowskim (2,1).

W przekroju powiatowym, w porównaniu z 2018 r. największy wzrost liczby rozpoczętych bu-dów (ponad 2-krotny) odnotowano w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i powiecie bieszczadz-kim. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto wystąpił w 6 powiatac

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij